Hotărârea nr. 567/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Statie de distributie carburanti str.O. Densusianu nr 14-16 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie de distribuție carburanți str.O. Densusianu nr 14-16 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115402 din data de 19 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Statie de distribuție carburanți str.O. Densusianu nr 14-16 - Oradea,

Din punct de vedere juridic, terenul identificat cu nr. cadastral 8961 constituit din: nr.cad 5759, inscris in C.F.NDF Oradea nr. 4157, nr.topo 3072/2 inscris in CF 9461 si nr. topo 3072/1 inscris in CF 1598 , se afla in proprietatea beneficiarului.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Statie de distributie carburanti str. O.Densusianu nr.14-16 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Cladirea statiei si copertina sub care sunt amplasate cele trei pompe de alimentare vor fi retrase cu 8,00m fata de aliniamentul frontului actual.

  • -  Pompa pentru alimentarea camioanelor se va amplasa respectand o retragere de 6,00m fata de limita sud-estica a proprietatii

  • -  Organizarea circulatiei: accesul pe relatia dreapta se face direct din strada Densusianu, iar pentru relatia stanga se va crea o banda suplimentara adiacenta axului strazii Densusianu, potrivit aviz Inspectorat de Politie al Judetului Bihor nr.10168/1.11.2004

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 567


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin