Hotărârea nr. 564/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Complex de 5 case unifamiliale - str. Soarelui, nr. cadastral 459/2 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex de 5 case unifamiliale - str. Soarelui, nr. cadastral 459/2 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115284din data de 19 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Complex de 5 case unifamiliale -str. Soarelui, nr. cad. 459/2 - Oradea,

Terenul destinat amplasarii obiectivelor propuse, aflat in proprietatea comuna a beneficiarilor acestor case, se compune din nr. cad. 459/2 inscris in C.F.N. nr.156, in suprafata de 2215mp al carui proprietari sunt: Drimba Iudita, Mangra Liliana Minerva, Hudrigiu Bogdan Ion si Anca Ileana si Pop Adrian

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Complex de 5 case unifamiliale - str. Soarelui, nr. cad. 459/2 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  casele vor fi amplasate in lungul terenului la distanta egala intre ele si la 2,0m de mejdia stinga, orientate cu fatada principala spre sud.;

  • -  limita minima de implantare a cladirilor fata de aliniament 6,0m, retragerea de la limita posterioara a terenului minim 2,0m;

  • -  in dreptul parcelei s-a propus un podet peste albia torentului, pentru acces din str. Soarelui;

  • - POT = 18,47% si CUT = 0,31.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 564


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin