Hotărârea nr. 559/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Concesionare teren pentru extindere locuinta cu doua garaje auto, str. Macinului nr.27 – Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren pentru extindere locuința cu doua garaje auto, str. Macinului nr.27 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115144 din data de 19 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren pentru extindere locuinta cu doua garaje auto, str. Macinului nr.27 - Oradea,

Terenul care face obiectul prezentului PUD, este situat in intravilanul municipiului Oradea, in vecinatatea zonei centrale, la capatul strazii Macinului, in continuarea imobilului beneficiarului situat la nr.27 si limita proprietatilor situate pe str. Olteniei.

Terenul pe care se propune extinderea cladirii existente, in suprafata de 30,0mp, identificat cu nr. cad. 6623 se afla in proprietatea municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Concesionare teren pentru extindere locuinta cu doua garaje auto, str. Macinului nr.27 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Cladirea propusa ca extindere va fi realizata in aliniament cu cea existenta;

  • -  destinatia extinderii - 2 garaje auto;

  • -  suprafata solicitata pentru concesionare S = 30,0 mp;

  • -  regim de inaltime: parter;

  • -  indicii de utilizare a terenului: POT = 35%, CUT = 0,35 ;

  • -  accesul auto se va realiza din str. Macinului.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 559


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin