Hotărârea nr. 558/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Locuinta unifamiliala – zona strazii Cântaretului, nr. cadastral 1954 - Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința unifamiliala - zona străzii Cântărețului, nr. cadastral 1954 - Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.115142 din data de 19 iulie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Locuința unifamiliala - zona străzii Cântărețului, nr. cadastral 1954 - Oradea,

Terenul luat in studiu, avand o suprafata de 1007 mp, identificat cu numar cadastral 1954 inscris in C.F.N. nr.1190 - Oradea, se afla in proprietatea beneficiarilor.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Locuinta unifamiliala - zona strazii Cântărețului, nr. cadastral 1954 - Oradea, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  locuinta unifamiliala in regim de inaltime P+M;

  • -  regim de aliniere: 6,00m din axul strazii adiacente parcelei, cu respectarea codului civil privind vecinatatile;

  • -  limita de implantare a gardului proprietatii spre strada 5,50m si gard transparent spre strada;

  • - POTmax.=35 % si CUT max.=0,8;

  • -  strada creata pe profilul drumului de exploatare, nr. topo. 3578, adiacenta parcelei, va avea un profil de 11,00m;

  • -  circulatia terenurilor : Constind in trecerea din proprietatea privata a zonei adiacente drumului de exploatare nr. topo. 3578, pe ambele parti, in proprietatea comuna (domeniul public) in vederea amenajarii strazii pe viitor, conform normelor stabilite prin PUG Oradea; -terenul rezervat drumului de acces va fi cedat catre domeniul public;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa si alimentarea cu energie electrica prin racord la retelele existente in zona, canalizarea prin rezervor vidanjabil, apa pluviala colectata in rigole.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia Oradea, 28 iulie 2005. CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 558

SECRETAR

Florian Dacin