Hotărârea nr. 556/2005

privind aprobarea organigramei, statului de functii si a numarului de personal pentru aparatul propriu de specialitate al Consiliului Local al Municipiului Oradea, incepând cu data de 01.08.2005

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare platforma depozitare materiale de constructii nr. cad. 7028- zona str. Borsului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.109090 din data de 29 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Amenajare platforma depozitare materiale de constructii nr. cad. 7028- zona str. Borsului Oradea,

Terenul solicitat realizarii investitiei in suprafata de S = 1301,0mp, identificat cu nr. cad. 7028 se afla in proprietatea municipiului Oradea.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Amenajare platforma depozitare materiale de constructii nr. cad. 7028- zona str. Borsului Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • -  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 566


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin