Hotărârea nr. 554/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr. 15569 din 20 iulie 2005, întocmit de către

Direcția Economică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

In conformitate cu prevederile art. 15 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 45/2003 privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit. d și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă_majorarea cu suma de 1.904.000 lei (RON) a veniturilor din vânzarea unor bunuri aparținând domeniului privat al municipiului - cod. 30.02.10.

Art.2. Se aprobă rectificării cheltuielilor bugetului local cu suma de 1.904.000 lei (RON), după cum urmează:

1 - Cap. 51.02 - Autorități publice                                 + 6.000 lei

art. 25 - Materiale și prestări servicii cu caracter funcțional     +18.150 lei

art. 72 - Investiții ale instituțiilor publice:

obiectiv de investiții „Dotări independente - Cetatea Oradea” + 6.000 lei obiectiv de investiții - Proiecte de integrare europeană          -18.150 lei

conform anexei nr. 1

2 - Cap. 57.02 - Învățământ                                   + 27.500 lei

Obiectivul de investiții C. Alte cheltuieli - total, din care:               + 27.500 lei

Studiu geotehnic pt Sala de Sport la Șc. Gen. N. Bălcescu + 5.000 lei

Studiu pt extindere Sala de Sport la Col. Național E. Gojdu + 22.500 lei

3 - Cap. 58.02 - Sănătate                                    + 250.000 lei

 • - art. 28 - Reabilitare laborator la Spitalul de Pneumoftiziologie + 250.000 lei

 • 4 - Cap. 59.02 - Cultură, religie și acțiuni privind activitatea sportivă și de tineret

- 2.000 lei

 • - cap. 59.02.50, titlul 38 - Transferuri                                   + 4.000 lei

Programul cultural - Editare carte „Monumente, busturi și plăci comemorative orădene”.

 • - cap. 59.02.13, titlul 70, obiectivul „Reabilitarea Cetatea Oradea” - 6.000 lei

5- Cap. 63.02 - Servicii de dezvoltare publică și locuințe       + 622.500 lei

 • - Cap. 63.02.08, titlul 70, C. Alte cheltuieli de investiții

 • - Studiu pentru blocurile de locuințe din Calea Aradului + 107.500 lei

 • - Studiu pentru reabilitare Centrul de Integrare Socială        + 15.000 lei

 • - Cap. 63.02.50, titlul 70, obiective privind reabilitarea și extinderea rețelelor de apă și

canalizare                                                          + 500.000 lei

detaliate, astfel:

 • a) Asigurare utilități apă-canal Cartier Tineretului              + 250.000 lei

 • b) Extindere rețele de apă și canal pe str. B.N. Antal           + 80.000 lei

 • c) Extindere rețele de apă și canal str Biruinței și str. J. Jaurez +170.000 lei

6 - Cap. 95.02 Fonduri de rezervă                           +1.000.000 lei

 • - Cap. 95.02.05 - Fondul de rezervă bugetară la dispoziția consiliilor locale și județene

+1.000.000 lei

Art.3. Se aprobă majorarea cu suma de 125.500 lei (RON) a veniturilor in fonduri externe nerambursabile - cod 40.30.02.

Art.4. Se aprobă majorarea cu suma de 125.500 lei (RON) a cheltuielilor aferente bugetului fonduri externe nerambursabile, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 554

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa la HCL nr. 554/28.07.2005
Propunere rectificare buget de venituri si cheltuieli pentru anul 2005
- lei (RON) -
BUGET LOCALinitial propusdiferente
Cheltuieli buget local - contributia CLMO la proiecte de integrare51.02.05
Cheltuieli cu materiale si prestari servicii20"18,150""18,150"
a) Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile25"9,150""9,150"
b) Proiect ISO 9001 - Prefectura judetului Bihor25"9,000""9,000"
Cheltuieli cu investitiile - proiecte integrare europeana70-72"205,000""186,850""-18,150"
a) Proiect ISO 9001 - Primaria municipiului Oradea"60,250""60,250"0
b) Proiect C 2 ENET"8,000""8,000"0
c) Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile"9,150""-9,150"
d) Proiect dezvoltarea aplicatiei informatice de impozite si taxe"51,570""51,570"0
e) constituire fond proiecte diverse"76,030""67,030""-9,000"
BUGETUL FONDURILOR NERABURSABILEinitial propusdiferente
Venituri din fonduri externe nerambursabile40.30.02"71,000""196,500""125,500"
Cheltuieli din fonduri externe nerambursabile"71,000""196,500""125,500"
Cheltuieli de personal02"16,400""16,400"
"Indemnizatii platite unor persoane din afara unitatii - total, din care:"10.13"7,300""7,300"
> Proiect dezvoltarea aplicatiei informatice de impozite si taxe900900
> Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile"1,100""1,100"
> Proiect ISO 9001 - Prefectura judetului Bihor"5,300""5,300"
"Cheltuieli cu deplasari in tara si strainatate - total, din care:"14"9,100""9,100"
> Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile"7,600""7,600"
> Proiect ISO 9001 - Prefectura judetului Bihor"1,500""1,500"
Cheltuieli cu materiale si prestari servicii20"103,100""103,100"
"Materiale si prestari servicii cu caracter functional - total, din care:"25"103,100""103,100"
> Proiect dezvoltarea aplicatiei informatice de impozite si taxe"15,100""15,100"
> Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile"48,000""48,000"
> Proiect ISO 9001 - Prefectura judetului Bihor"40,000""40,000"
Cheltuieli cu investitiile - proiecte integrare europeana70-72"71,000""77,000""6,000"
> Proiect dezvoltarea aplicatiei informatice de impozite si taxe"71,000""55,000""-16,000"
> Proiect imbunantatirea gestionarii fondurilor nerambursabile"10,000""10,000"
> Proiect ISO 9001 - Prefectura judetului Bihor"12,000""12,000"
--------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------