Hotărârea nr. 55/2005

privind aprobarea unor masuri suplimentare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale si a celor de prestari de servicii, proprietate privata a statului, aflate in administrarea consiliului local, precum si a

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea unor măsuri suplimentare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări de servicii, proprietate privată a statului, aflate in administrarea consiliului local, precum și a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local și ale Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53.299 din 18 ianuarie 2005 prin care Direcția Patrimoniu propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea unor măsuri suplimentare pentru aplicarea prevederilor Legii nr. 550/2002 privind vânzarea spațiilor comerciale și a celor de prestări de servicii proprietate privată a statului, aflate in administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local și ale Legii nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției romane din decembrie 1989,

Având în vedere prevederile art.5 alin.(1), lit. c) din Legea nr.341/2004 a recunoștinței față de eroii-martiri și luptătorii care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989,

Ținând cont de prevederile art.38 alin.(2) lit. e), f) și g) și art.46 alin.2 din Legea 215/2001 privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă vânzarea spațiilor comerciale aflate în proprietatea privată a Statului Român și administrarea Consiliului Local al municipiului Oradea, deținute cu titlu de închiriere de către urmași de eroi-martiri și luptători care au contribuit la victoria Revoluției române din decembrie 1989.

Art.2 Procedura de vânzare, condițiile de contractare și achitare a contravalorii spațiilor comerciale vândute conform art.1 vor fi cele prevăzute în Legea nr.550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local.

Art.3 Vânzarea spațiilor comerciale menționate la art.1 se va face de către comisia de aplicare a prevederilor Legii nr.550/2002 privind vânzarea spatiilor comerciale proprietate privata a statului si a celor de prestări de servicii, aflate in administrarea consiliilor județene sau a consiliilor locale, precum și a celor aflate in patrimoniul regiilor autonome de interes local, numită potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.4 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Oradea și Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, numită în temeiul prevederilor Legii nr.550/2002.

Art.5 Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei Oradea,

  • - Comisia de vânzare a spațiilor comerciale și de prestări servicii, numită în temeiul prevederilor Legii nr.550/2002

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.55.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin