Hotărârea nr. 546/2005

privind aprobarea trecerii terenului din zona Bazinului Olimpic, din administrarea R.A.P.A.S. Oradea in administrarea Primariei municipiului Oradea – Directia Patrimoniu

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii terenului din zona Bazinului Olimpic, din administrarea

R.A.P.A.S. Oradea în administrarea Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115685/2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea trecerii terenului din zona Bazinului Olimpic, din administrarea R.A.P.A.S. Oradea în administrarea Primăriei municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă trecerea terenului din zona Bazinului Olimpic, aparținând Ștrandului Municipal Oradea și aflat în administrarea RAPAS Oradea, în domeniul public al municipiului Oradea, în administrarea Direcției Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.2. În termen de 30 de zile de data aprobării se va proceda la predarea - primirea terenului aferent Bazinului Olimpic, pe bază de protocol între RAPAS Oradea și Primăria municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu, conform legislației în vigoare.

1.

2.

  • 3.

  • 4.

  • 5.

  • 6.


Biro Rozalia Boloș Marcel Sabău Mircea Marinescu Steliana Dragoș Marcel Teaha Cosmin


Art.3. Se numește comisia de predare-primire cu următoarea componență: președinte de comisie director executiv director executiv adjunct șef serviciu Administrare Terenuri șef serviciu Cadastru - Topografi consilier juridic

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu. Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  R.A.P.A.S.

  • -  membri comisiei de predare-primire


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 546


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin