Hotărârea nr. 543/2005

privind aprobarea transmiterii in folosinta gratuita in favoarea Companiei Nationale de Investitii CNI SA a terenului in suprafata de 3000 mp, pe durata construirii obiectivului “Sala de sport” la scoala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”, situat in Oradea,

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea transmiterii în folosință gratuită în favoarea Companiei Naționale de

Investiții CNI SA a terenului în suprafață de 3000 mp, pe durata construirii obiectivului

“Sală de sport” la Școala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”, situat în Oradea, str. Gheorghe

Pop de Băsești nr. 3-5

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115418 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea transmiterii în folosință gratuită Companiei Naționale de Investiții CNI SA a terenului în suprafață de 3000 mp, pe durata construirii obiectivului “Sală de sport” la Școala cu clasele I-VIII “Avram Iancu”, situat în Oradea, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 3-5

În baza art. 38, alin. (2), lit. f) și g) și ale art. 46, alin. (2) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Art.1. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 3000 mp, situat în Județul Bihor, localitatea Oradea, str. Gheorghe Pop de Băsești nr. 3-5, identificat potrivit planului de situație și a Adeverinței nr. 8192 din 12.07.2005, eliberată de Agenția Națională de Cadastru și Publicitate Imobiliară, cu nr. Topo. 2438/4, anexate și care fac parte integrantă din prezenta hotărâre

Art.2. Terenul identificat la art.1. face parte din domeniul public al municipiului Oradea și se transmite în folosință gratuită S.C. Compania Națională de Investiții SA pe toată durata realizării construcției Sală de sport.

Art.3. Predarea terenului se va face în condițiile legii, pe bază de protocol de predare-primire între Consiliul Local Oradea și S.C. Compania Națională de Investiții SA

Art.4. Aprobarea realizării studiului geotehnic, a proiectelor/lucrărilor pentru asigurarea utilităților și realizarea lucrărilor de sistematizare verticală.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

S.C. Compania Națională de Investiții SA Instituția Arhitectului Șef

Direcția Patrimoniu.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 543


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin