Hotărârea nr. 542/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna (spalatorie - uscatorie) situata in Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3, etaj III

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (spălătorie - uscătorie) situată în Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3, etaj III

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115416 din data de 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea privind înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună (spălătorie - uscătorie) situată în Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3, etaj III

În baza art.38, alin.2, lit. f și art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea dependinței comune (spălătorie - uscătorie) din imobilul situat în Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3, et. III, în schimbul sumei de 332.000.000 lei ROL, respectiv 33.200 lei RON, din care o parte va fi împărțită în mod egal între locatarii etajului III al blocului, iar cealaltă parte va fi alocată pentru acoperirea cheltuielilor de reparații necesare palierului etajului III.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei municipiului Oradea pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Pentru cota parte de bani ce revine Consiliului local al municipiului Oradea -Primăria municipiului Oradea, în calitate de proprietar în condominiu, asociația va vira suma de bani în contul acesteia, și va prezenta documentația în acest sens.

Art.4. Pentru cota parte din lucrările ce vor fi executate la părțile comune și care revin Consiliului local al municipiului Oradea în calitate de proprietar în condominiu, asociația va emite factură fiscală și va prezenta documentația tehnică și economică pentru lucrările executate.

Art.5. Se dă acordul Consiliului local al municipiului Oradea pentru compensarea cotei părți din prețul de vânzare a uscătoriei cu valoarea lucrărilor executate și datorate de Consiliul local al municipiului Oradea. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a uscătoriei și valoarea lucrărilor ce se vor executa, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.6.Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.7.Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Primăria Municipiului Oradea prin serviciile abilitate,

  • - Asociației de proprietari „Speranța” precum și locatarilor blocului din Oradea, str. Aluminei, nr. 70, bl. D 3

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 542

SECRETAR

Florian Dacin