Hotărârea nr. 541/2005

privind aprobarea modificarii HCL nr. 333 din 31 mai 2005, privind trecerea proprietatii imobiliare situate in Oradea, str. Dunarii, nr. 18 din patrimoniul R.A. Apa – Canal in patrimoniul municipiului Oradea – Primaria municipiului Oradea

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării HCL nr. 333 din 31 mai 2005, privind trecerea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Dunării, nr. 18 din patrimoniul R.A. Apă - Canal în patrimoniul municipiului Oradea - Primăria municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115415/2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării HCL nr. 333 din 31 mai 2005, privind trecerea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Dunării, nr. 18 din patrimoniul R.A. Apă - Canal în patrimoniul municipiului Oradea - Primăria municipiului Oradea

În vederea înscrierii în CF a dreptului de proprietate a Municipiului Oradea asupra imobilului din str. Dunării, nr. 18, constând în ap. 16 și 17 și a subsolului aferent și asupra terenului aferent construcției,

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se aprobă modificarea art. 1 din HCL nr. 333 din 31 mai 2005, care va avea următorul conținut:

Se aprobă trecerea proprietății imobiliare situate în Oradea, str. Dunării nr. 18, constând în apartamentul nr. 16 și 17, identificate CF 67050 Oradea, cu nr. topo. 936/2/XVI, 935/2/XVI, 936/2/XVII, 935/2/XVII și a subsolului aferent fiecărui apartament identificate CF 67053 Oradea, cu nr. topo. 936/2/XXV, 935/2/XXV, în domeniul privat al municipiului Oradea și în administrarea Direcției patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea”.

Art.2. Se aprobă suportarea cheltuielilor privind întăbularea în Cartea Funciară a apartamentelor nr. 16 și 17 și a subsolurilor aferente, potrivit prevederilor legale în vigoare.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Patrimoniu RA Apă - Canal.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 541


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin