Hotărârea nr. 54/2005

privind respingerea propunerii de revocare a Hotarârii Consiliului Local nr. 588 din 27.05.2004, ca urmare a expunerii de motive formulate de un grup de consilieri

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

privind respingerea propunerii de revocare a Hotărârii Consiliului Local nr. 588 din 27.05.2004, ca urmare a expunerii de motive formulate de un grup de consilieri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.53.487 din 18 ianuarie 2005 prin care Primăria municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune respingerea revocării Hotărârii Consiliului Local nr. 588 din 27.05.2004, ca urmare a expunerii de motive formulate de un grup de consilieri;

ținând cont de dispozițiile următoarelor acte normative:

  • - art.10 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

  • - art. 146 și 167 din Legea nr.84/1995 a învățământului, cu modificările și completările ulterioare,

  • - art. 38 alin.(2) lit. f), art 46 alin(2) și 126 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se respinge propunerea de revocare a Hotărârii Consiliului Local al municipiului Oradea nr.588 din 27.05.2004.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu,

  • -  Serviciul Patrimoniu,

  • -  Grupul de consilieri UDMR,

  • -  Parohia Ortodoxă Sfânta Treime Oradea,

  • -  Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului,

  • -  Liceul Reformat Lorantffy Zsuzsunna.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.54.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin