Hotărârea nr. 539/2005

privind predarea corpului J din Cetatea Oradea pe durata executarii lucrarilor de interventie in prima urgenta la Compania Nationala de Investitii S.A.

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind predarea corpului J din Cetatea Oradea pe durata executării lucrărilor de intervenție în prima urgență la Compania Națională de Investiții S.A.

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115273 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune predarea corpului J din Cetatea Oradea pe durata executării lucrărilor de intervenție în prima urgență la Compania Națională de Investiții S.A.aprobarea necesare pentru editarea unei cărți "Istoria Cetății Oradea"

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă încheierea Protocolului de predare-primire a corpului J pe durata realizării lucrărilor de execuție în primă urgență - consolidare clădire, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Împuternicirea conducerii Direcției Patrimoniu pentru semnarea Protocolului de predare - primire și stabilirea unei cooperări cu C.N.I.-S.A. în direcția coordonării lucrărilor executate de fiecare parte.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcției Patrimoniu, prin grija Biroului Întreținere Cetate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Patrimoniu - Biroul Întreținere Cetate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 539


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa la H.C.L. nr 539 din data de 28 iulie 2005

(Beneficiar)

Compania Națională de


“C.N.I.”- S.A.


Primăria Municipiului Oradea

Investiții

9

Direcția Patrimoniu

9

Nr._________din____________

Nr.___________din__________

P R O T O C O L Încheiat astăzi___________

1.Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu, cu sediul în Oradea, Piața Unirii nr.1, reprezentată prin dl. Marcel Boloș - director executiv, în calitate de predător, și Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- S.A., cu sediul în municipiul București, Bd. Dinicu Golescu nr.38, sectorul 1, în calitate de primitor, în baza titlului de proprietate nr. 12.825 / 15.06.2005 (C.F. nr. 5.587 Oradea), am procedat la predarea - primirea obiectivului de investiție Corpul J din Cetatea Oradea, Piața Independenței nr.39, pentru lucrări de execuție în primă urgență -consolidare clădire.

2.Obiectivul de investiție și terenul aferent acestuia se predă Companiei Naționale de Investiții “C.N.I.”- S.A. în folosință gratuită pe durata realizării lucrărilor de execuție în primă urgență -consolidare clădire.

3.Beneficiarul, Primăria Municipiului Oradea - Direcția Patrimoniu, se obligă să asigure suprafețele de teren necesare pentru depozitare și pentru organizarea șantierului, precum și racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.), aferente obiectivului de investiție, conform graficului anexă la contract.

4.Obiectivul de investiție identificat la pct.1 este liber de orice sarcini.

Prezentul protocol a fost încheiat în două exemplare de valoare juridică egală, câte un exemplar pentru fiecare parte.

Beneficiar

Primăria Municipiului Oradea Direcția Patrimoniu


Am predat


Am primit


Compania Națională de Investiții “C.N.I.”- S.A.


Conducătorul unității, Director Executiv Marcel Boloș


Director General, Daniela Constantin


Director Tehnic Georgeta Isai

Director Tehnic, Paul Costraș


Anexa nr.2

Lucrări pentru finalizare corp J

 • I.Lucrări efectuate/în curs de realizare :

1.1.Interventie de urgență - refacere hidroizolație :

În toamna anului 2002, S.C. UTILITAS S.R.L. a executat - în baza unui contract de prestări servicii/expertiză tehnică și proiectare corpurile A, I, și J -, proiectul de intervenție de urgență pentru refacerea hidroizolației pe corpul J din incinta Cetății Oradea.

În baza proiectului tehnic, lucrarea de execuție a fost contractată cu S.C. CIAC S.A., în luna noiembrie 2002. Aceasta a demarat activitatea în mai 2003, a executat circa 50% din lucrare, dar a renunțat la contract la finele lunii august 2004.

În octombrie 2004 lucrarea a fost reluată în regie proprie de către Biroul Întreținere Cetate, cu forța de muncă a echipei noastre de întreținere. Până la finele anului au fost executate următoarele :

 • •  Desfacerea porțiunilor afectate de degradare din traveele mari nr. 2 și 3 - bolți, pereți

 • •  Recuperarea cărămizilor în vederea refolosirii lor la refacerea bolților din cele 2 travei

 • •  Evacuarea molozului rezultat de la bolți și din curățarea pardoselii/cotei de călcare din încăperi

 • •  Pregătirea zonei de lucru pentru a executa.lucrările de refacere a zidăriei - pereți, bolți, accese

 • •  Montarea ramonatelor în traveele mari nr.2, 3 și 4, pentru a reface bolțile și accesele dintre ele

 • •  Realizarea unei șarpante provizorii ușoare peste zona de lucru, pentru protecție și front de lucru

 • •  Acoperirea acestei șarpante cu o prelată, pentru. a se putea lucra indiferent de condițiile meteo

1.2.Proiecte cu finanțare externă:

Pe programul Moștenire Vie”- lansat și derulat de Fundația King Baudouin (Belgia), fundația Carpatica (Oradea) și Fundația pentru Parteneriat (Miercurea Ciuc)-, în anul 2002 a fost depus proiectul “Cetatea Oradea - Renașterea unei legende”, de către Administrația Patrimoniului Imobiliar, având ca parteneri Muzeul Țării Crișurilor și S.C. ECOART S.R.L.

În cadrul acestui proiect a fost realizat în anul 2003 Centrul de Informare Turistică-Cetatea Oradea -destinat coordonării activității de informare a locuitorilor Oradiei și a vizitatorilor cetății, precum și sprijinirii activității de organizare a evenimentelor culturale din cetate-, în spațiul fostului Corp de gardă de la Poarta de Vest (primele 3 încăperi din corpul J), obiectiv inaugurat în 12.11.2003.

Ca urmare a succesului primului proiect, a fost depus de către Administrația Patrimoniului Imobiliar, în anul 2003, proiectul “Cetatea Oradea - tezaur al tradițiilor populare”. Proiectul a fost aprobat și a primit din partea Fundației Carpatica o finanțare de 300.000.000 lei.

La finele anului 2004 a rămas ca obiectiv nerealizat, din proiect, spațiul expozițional permanent în incinta cetății, deoarece, inițial, a fost propus să fie realizat în aer liber între corpurile A, I, J și K, iar acest amplasament nu este adecvat în prezent deoarece în jur sunt lucrări în derulare -la corpurile A și I-, respectiv urmează să se demareze alte lucrări noi - Teatrul de Vară în bastionul Ciunt -, toate acestea afectând fizic spațiul expozițional proaspăt amenajat prin activitățile specifice de șantier.

În această situație, în urma consultărilor cu finanțatorul, ținând cont de suma rămasă neutilizată din totalul alocat de către Fundația Carpatica, au fost aprobate următoarele:

1. o prelungire a termenului de finalizare a punerii în practică a proiectului până la 1 iunie 2005;

 • 2. amenajarea încăperii din vecinătatea Centrului de Informare Turistică ca Sală multifuncțională.

9

Prin amenajarea acestei Săli multifuncționale, ne propunem să creem un spațiu care să permită organizarea de: seminarii și simpozioane (60-90 de locuri); lansări de carte; mici expoziții; ateliere demonstrative ale meșterilor populari sau alte activități interactive pentru copii și elevi etc.

Pentru amenajarea acestui obiectiv este necesară realizarea următoarelor lucrări :

 • •  Decaparea pereților de numeroasele(circa 4) straturi de tencuieli existente în prezent;

 • •  Rostuirea rândurilor de cărămizi sau retencuirea pereților - în funcție de starea acestora;

 • •  Coborârea cotei de călcare la pardoseala încăperii și la aleea de acces din față;

 • •  Extinderea rigolei pentru apa pluvială;

 • •  Executarea unei pardoseli din cărămidă de pardosea (20x20x5 cm) pentru încăpere;

 • •  Executarea unui pavaj de cărămidă pe aleea de acces la obiectiv;

 • •  Comandă și montare glasvand de închidere spre curtea cetății, respectiv fereastră spre exterior;

 • •  Executarea instalației electrice - iluminat, prize -, și a instalației de încălzire a încăperii.

II.Lucrări necesare a se realiza/ce urmează a fi realizate:

2.1. Cu finanțarea C.N.I.-S.A.:

9

În continuare, pentru finalizarea lucrării pe corpul J, ar fi necesară parcurgerea următoarelor faze:

 • - lucrări de refacere a bolților din porțiunea afectată de degradare din clădire - traveele 2, 3, 4;

 • - refacerea golurilor de trecere dintre traveele 2, 3 și 4, pentru a creea un spațiu unitar;

 • - completarea pereților prin rețeserea cărămizilor în zonele afectate și rostuirea lor pentru a creea un aspect plăcut/utilizabil al încăperilor ;

 • - stabilirea cotei de călcare din interiorul încăperilor și executarea unei pardoseli unitare din cărămidă;

 • - evacuarea cantităților de moloz și pământ rezultate în cursul lucrărilor de refacere a spațiilor din clădire;

 • - refacerea hidroizolației de pe clădire: diferența de 50% rămasă neexecutată, respectiv corecturi la prima, parte executată în 2003;

 • - refacerea coronamentului clădirii (aticele) și a sistemului de drenare a apei pluviale de pe clădire;.

2.2. Cu finanțare locală:

9

Pe modelul și algoritmul de lucru de la traveea mare nr.1 a corpului J, în baza proiectului tehnic întocmit de către proiectant, se vor continua lucrările și la traveele nr.2-5, unde se va muta Centrul de Informare Turistică-Cetatea Oradea și se va înființa Biblioteca de Istorie a Cetății.

9

Pentru amenajarea acestui obiectiv este necesară realizarea următoarelor lucrări :

 • •  Decaparea pereților de numeroasele(circa 4) straturi de tencuieli existente în prezent;

 • •  Rostuirea rândurilor de cărămizi sau retencuirea pereților - în funcție de starea acestora;

 • •  Coborârea cotei de călcare la pardoseala încăperii și la aleea de acces din față;

 • •  Extinderea instalației sanitare pentru amenajarea unui grup sanitar care să deservească acest spațiu;

 • •  Executarea unei pardoseli din cărămidă de pardosea (20x20x5 cm) pentru încăpere;

 • •  Executarea unui pavaj de cărămidă pe aleea de acces la obiectiv;

 • •  Extinderea rigolei pentru drenarea apei pluviale;

 • •  Comandă și montare glasvand de închidere spre curtea cetății, respectiv fereastră spre exterior;

 • •  Executarea instalației electrice - iluminat, prize -, și a instalației de încălzire a încăperii.