Hotărârea nr. 538/2005

privind aprobarea organizarii unei sesiuni de comunicari stiintifice cu denumirea „Cetatea Oradea – trecut si viitor”

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea organizării unei sesiuni de comunicări științifice cu denumirea „Cetatea Oradea - trecut și viitor”

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115261 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea organizării unei sesiuni de comunicări științifice despre istoria Cetății Oradea

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă organizarea și desfășurarea Sesiunii de Comunicări Științifice, cu denumirea „Cetatea Oradea - trecut și viitor”, ediția 2005.

Art.2. Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea, astfel:

-a) la venituri din concesiuni și închirieri = + 200.000.000 lei ROL, respectiv 20.000 lei RON;

-b) la Cheltuieli privind Cultură, Sport și Activități pt. Tineret = + 200.000.000 lei ROL, respectiv 20.000 lei RON - destinați organizării și desfășurării Sesiunii de Comunicări Științifice.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcției Patrimoniu, prin grija Biroului Întreținere Cetate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

• Direcția Patrimoniu - Biroul Întreținere Cetate

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 538


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin