Hotărârea nr. 537/2005

privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Patrimoniu in vederea eficientizarii a activitatii de administrare a Cetatii Oradea

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării organigramei Direcției Patrimoniu în vederea eficientizării a activității de administrare a Cetății Oradea 9                                                                               9

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115260 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării organigramei Direcției Patrimoniu, în vederea eficientizării a activității de administrare a Cetății Oradea

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Direcției Patrimoniu prin transformarea Biroului Întreținere Cetate în Serviciul Administrare Cetatea Oradea, conform anexei care face parte integrantă din anexa la prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Biroului Resurse Umane.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Biroul Resurse Umane

  • - Direcția Patrimoniu - Biroul Întreținere Cetate

9                                                                                              9

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 537


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin

Anexa la H.C.L. nr. 537 din data de 28 iulie 2005

Propunere Organigramă

SERVICIUL ADMINISTRATRE CETATEA ORADEA

1

Compartimentul Management - Programe

2

Centrul de Informare Turistică

2

Biroul Întreținere Cetate

9

1 + 9

Total:

- 15, din care:

  • -  Conducere - 2

  • -  execuție - 4

  • -  deservire - 9