Hotărârea nr. 535/2005

privind darea acordului pentru instrainarea unei cote-parti din dependinta comuna - uscatorie situata in Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A, etaj IV

JUDETUL BIHOR MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind darea acordului pentru înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună -uscătorie situată în Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A, etaj IV

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115273 din data de 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului privind înstrăinarea unei cote-părți din dependința comună - uscătorie situată în Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A, etaj IV.

În baza art.38, alin.2, lit. f și art.46, alin.2 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1. Se dă acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea, în calitate de coproprietar, pentru înstrăinarea dependinței comune - uscătorie din imobilul situat în Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A, et. IV, în schimbul sumei de 50.000.000 lei, sumă care va fi împărțită în mod egal între locatarii blocului.

Art.2. Se împuternicesc reprezentanții legali ai Primăriei Municipiului Oradea pentru a semna contractul de vânzare-cumpărare în vederea transferului dreptului de proprietate asupra dependinței comune menționate la art. 1.

Art.3. Pentru cota parte de bani ce revine Consiliului Local al Municipiului Oradea -Primăria Municipiului Oradea, în calitate de proprietar în condominiu, asociația va vira suma de bani în contul acesteia, și va prezenta documentația în acest sens.

Art.4. Se dă acordul Consiliului Local al Municipiului Oradea pentru compensarea cotei părți din prețul de vânzare a uscătoriei cu valoarea lucrărilor executate și datorate de Consiliul Local al Municipiului Oradea. Eventualele diferențe care vor apărea între cota parte din prețul de vânzare a uscătoriei și valoarea lucrărilor ce se vor executa, se vor regla prin decontare bancară de către partea debitoare.

Art.5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Primăriei Municipiului Oradea.

Art.6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • - Directia Patrimoniu

  • - locatarii blocului din Oradea, str. Onisifor Ghibu, nr. 4, bl. X 8, scara A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 535


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin