Hotărârea nr. 534/2005

privind aprobarea modificarii organigramei Directiei Patrimoniu in vederea infiintarii compartimentului Centrul de Informare Turistica -Cetatea Oradea in cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării organigramei Direcției Patrimoniu în vederea înființării compartimentului Centrul de Informare Turistică -Cetatea Oradea în cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115254 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea modificării organigramei Direcției Patrimoniu în vederea înființării compartimentului Centrul de Informare Turistică-Cetatea Oradea în cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea

În baza art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă modificarea organigramei Direcției Patrimoniu prin înființarea compartimentului Centrul de Informare Turistică - Cetatea Oradea, în cadrul Serviciului Administrare Cetatea Oradea, încadrat cu două posturi în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.2. Se aprobă elaborarea Regulamentului de Organizare și Funcționare al Centrului de Informare Turistică - Cetatea Oradea în termen de 90 de zile de la intrarea în vigoare a prezentei hotărâri, prin grija Direcției Patrimoniu - Primăria municipiului Oradea.

Art.3. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcției Patrimoniu, prin grija Biroului Întreținere Cetate.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  Direcția Patrimoniu - Biroul Întreținere Cetate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 534


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin