Hotărârea nr. 533/2005

privind aprobarea fondurilor necesare pentru editarea unei carti "Istoria Cetatii Oradea"

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea fondurilor necesare pentru editarea unei cărți "Istoria Cetății Oradea"

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115255 din 19.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea necesare pentru editarea unei cărți "Istoria Cetății Oradea"

Văzând prevederile art. 38, alin. (2), lit. f), art. 126 și ale art. 46, alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA HOTĂRĂȘTE

Art.1. Se aprobă redactarea și editarea lucrării de prezentare și popularizare "Istoria Cetății Oradea", în limba româna, cu rezumate în limbile maghiară, germană, engleză si franceză.

Art. 2. Se aprobă colectivul de redactare și editare a lucrării de prezentare „Istoria Cetății Oradea” astfel: delegații din partea Consiliului Local al Municipiului Oradea în conducerea Fundației pentru Monumente Istorice, precum și istorici și oameni de specialitate desemnati de executivul local.

Art.3. Se aprobă rectificarea bugetului de Venituri și Cheltuieli al municipiului Oradea, astfel:

-a) la venituri din concesiuni și închirieri = + 150.000.000 lei ROL, respectiv 15.000 lei RON;

-b) la Cheltuieli privind Cultură, Sport și Activități pt. Tineret = + 150.000.000 lei ROL, respectiv 15.000 lei RON - destinați redactării și editării lucrării de prezentare și popularizare cu titlul "Istoria Cetății Oradea”.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire se încredințează Direcției Patrimoniu, prin grija Biroului Întreținere Cetate.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

- Direcția Patrimoniu - Biroul Întreținere Cetate.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 533


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin