Hotărârea nr. 529/2005

privind aprobarea notificarii titularilor de contracte, pentru eliberarea incepând cu data de 01 noiembrie 2005 a spatiilor situate in Piata 1 Decembrie – Hale – latura Kogalniceanu precum si aprobarea demolarii imobilului in vederea inceperii lucrarilor

ROMÂNIA

JUDETUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea notificării titularilor de contracte, pentru eliberarea începând cu data de 01 noiembrie 2005 a spațiilor situate în Piața 1 Decembrie - Hale - latura Kogălniceanu precum și aprobarea demolării imobilului în vederea începerii lucrărilor care urmează a se executa pe acest amplasament

Analizând Raportul de specialitate inregistrat sub nr. 115270 din 19.07.2005 prin care Directia Patrimoniu din cadrul Primariei municipiului Oradea propune aprobarea notificării titularilor de contracte, pentru eliberarea începând cu data de 01 noiembrie 2005 a spațiilor situate în Piața 1 Decembrie - Hale - latura Kogălniceanu precum și aprobarea demolării imobilului în vederea începerii lucrărilor care urmează a se executa pe acest amplasament,

În baza art. 38, alin. (2), lit. f din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, ale HCL 253/2000 și HCL 119/1999,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e

Art.1. Se aprobă notificarea titularilor de contracte, pentru eliberarea începând cu data de 01 noiembrie 2005 a spațiilor situate în Piața 1 Decembrie - Hale - latura Kogălniceanu.

Art.2. Se aprobă demolarea imobilului existent pe amplasamentul Piața 1 Decembrie - Hale -latura Kogălniceanu și întocmirea documentației necesară în acest sens.

Art.3. Se aprobă demararea procedurilor de achiziție publică pentru desemnarea persoanelor specializate a efectua lucrările de demolare prevăzute la art.2.

Art.4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu - Compartimentul Spații Comerciale;

  • -  Direcției Patrimoniu - Serviciul Tehnic.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 529


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin