Hotărârea nr. 528/2005

privind aprobarea pretului de vânzare rezultat din negocierea directa a terenului cu nr. cadastral 6380 inscris in CF NDF 5651 Oradea, in suprafata de 170 mp, situat in Oradea, str. Nicolae Sova

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE privind aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 6380 înscris în CF NDF 5651 Oradea, în suprafață de 170 mp, situat în Oradea, str. Nicolae Șova

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114153 din 15.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea prețului de vânzare rezultat din negocierea directă a terenului cu nr. cadastral 6380, înscris în CF NDF 5651 Oradea, în suprafață de 170 mp, situat în Oradea, str. Nicolae Șova.

Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local nr.4/2001, privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea,

În temeiul Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art. 38(2) lit. f), h), art.46(2), art.121 și art.123 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, cu modificările ulterioare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e :

Art.1 Se aprobă prețul de vânzare în sumă 3.060 Euro fără TVA pentru întreaga suprafață (respectiv de 18 euro/mp, fără T.V.A), în condițiile stabilite prin Nota de negociere nr. 114056 din 15.07.2005, pentru terenul situat în Oradea, str. Nicolae Șova, având nr. cadastral 6380 înscris în CF NDF 5651 Oradea, în suprafață de 170 mp, în favoarea d-ului Faur Aurel.

Art.2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează serviciilor abilitate din cadrul Primăriei municipiului Oradea.

Art.3 Prezenta hotărâre se comunică cu :

- Direcția Patrimoniu

  • - Serviciul Patrimoniu

  • - Serviciul Achiziții - Valorificări Active

  • - dl. Faur Aurel.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 528


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin