Hotărârea nr. 525/2005

privind aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 435 ,,Dezvoltarea aplicatiei informatice a Primariei Oradea in vederea eficientizarii

ROMÂNIA                                      -----------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E                 ___________

privind aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de                    6.750

RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 435 ,,Dezvoltarea aplicatiei informatice a Primariei Oradea in vederea eficientizarii activitatii de colectare a taxelor si impozitelor locale” depus de catre Primaria municipiului Oradea in cadrul programului PHARE 2002 Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local

Analizând Raportul de specialitate nr.113.111 din data de 12 iulie 2005, întocmit de către Serviciul de Integrare Europeană Dezvoltare Locală, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea platii in avans a transei finale in valoare de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 435 ,,Dezvoltarea aplicatiei informatice a Primariei Oradea in vederea eficientizarii activitatii de colectare a taxelor si impozitelor locale” depus de catre Primaria municipiului Oradea in cadrul programului PHARE 2002 Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local;

Bugetul total al proiectului este de 31.150 EUR, din care finantarea din partea Uniunii Europene: 19.030 EUR (61,10%), restul de 12.120 EUR (38,90%) fiind asigurati prin cofinantare de catre PMO, reprezentand contributie in bani pentru achizitie echipamente IT si soft, cheltuieli de promovare a proiectului, cheltuieli administrative: chirie birouri, iluminat, incalzire, telefon, fax, consumabile de birou. Administrarea bugetului se va face de catre aplicantul principal, Primaria municipiului Oradea.

Dupa semnarea Contractului de finantare, au fost virati 80 % din valoarea contributiei Uniunii Europene, reprezentand 15.224 EUR, urmand ca Primaria municipiului Oradea sa avanseze diferenta de 3.806 EUR, adica 20 % din valoarea contributiei Uniunii Europene (aproximativ 13.701,60 RON, calculat la cursul INFOREURO de 3,6 RON - aferent lunii iulie). Pana la ora actuala, din acest avans de 3.806 EUR a fost achitata suma de 1.940,75 EUR in cursul lunii mai 2005 (ca si contributie a Primariei municipiului Oradea in achizitionarea serverului). Aceasta suma va fi returnata bugetului local integral de catre Ministerul Administratiei si Internelor, Unitatea Centrala pentru Reforma Administratiei Publice, pe baza raportului de audit si a raportului final, pana la finele anului 2005.

În temeiul art. 68 din O.G. nr. 45/2003 privind finantele publice locale, În baza art.38 alin.2 lit. c, d, x, y și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă plata in avans de catre Consiliul Local al Municipiului Oradea in favoarea Primariei Municipiului Oradea pentru proiectul Phare RO/2002/000-586.03.02 - BH 435 ,,Dezvoltarea aplicatiei informatice a Primariei Oradea in vederea eficientizarii activitatii de colectare a taxelor si impozitelor locale” depus de catre Primaria municipiului Oradea in cadrul programului PHARE 2002 Fondul de Modernizare pentru Dezvoltarea Administratiei la Nivel Local, a sumei de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR), ce urmeaza a fi returnata bugetului local pana la finalul anului 2005.

Art.2. Se aprobă majorarea cu suma de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) a veniturilor din cote defalcate din impozitul pe salarii, capitolul 3202.

Art.3. Se aprobă majorarea cu suma de 6.750 RON (reprezentand contravaloarea a 1865,25 EUR) a cheltuielilor din capitolul 510250, titlul 20 -Cheltuieli materiale si prestari servicii, art. 25 - Cheltuieli materiale si prestari servicii cu caracter functional.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală și Direcția Economică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • - Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală

  • - Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 525                                                         SECRETAR

Florian Dacin