Hotărârea nr. 524/2005

privind aprobarea initierii si derularii proiectului „Fereastra Culturala spre Europa”

ROMÂNIA                                      -----------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inițierii și derulării proiectului „Fereastra Culturală spre Europa”

Analizând Raportul de specialitate nr.114.653 din data de 18 iulie 2005, întocmit de către Serviciul de Integrare Europeană Dezvoltare Locală, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea inițierii și derulării proiectului „Fereastra Culturală spre Europa”,

Proiectul „Fereastra culturală spre Europa” dorește să amplifice efortul comun de îmbunătățire a colaborării la nivelul orașelor înfrățite Oradea și Debrețin, la nivelul Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihar și, nu în ultimul rând, de realizare și promovare a identității culturale a municipiului Oradea.

La data de 20 august 2005, orasul Debretin organizează „Festivalul Florilor”, un important eveniment multianual care atrage numeroși turiști. Pentru acest an, ca punct de atracție deosebit, se are în vedere organizarea unui concert extraordinar cu formația Boney M,

În vederea organizării primei ediții a acestui eveniment comun Oradea - Debretin, se are în vedere:

  • - organizarea și la Oradea a unui concert similar ca și la Debretin al unei formatii importante din lume. Anul acesta, ar urma să fie invitată formația Boney M care să susțină un concert la Oradea, în ziua de 21 august.

  • - organizarea, în cadrul concertului, a unor recitaluri ale unor formații cunoscute din Ungaria si Romania

  • - organizarea de manifestări adiacente și a unei campanii media atât la Debrețin cât și la Oradea, care să atragă cât mai mulți turiști în cele două orașe.

Având în vedere experiența acumulată, de organizarea acestui eveniment, pe plan local, urmează să se ocupe Casa de Cultură a Municipiului Oradea. Aceasta implică: promovarea evenimentului, organizarea concertelor pe Stadionul F.C.Bihor, organizarea de manifestări culturale româno-maghiare adiacente, relaționarea cu operatorii de turism, relaționarea cu partenerii din Debrețin etc.

Valoarea estimată a proiectului „Fereastră culturală spre Europa” este de 100.000 lei noi. Proiectul este susținut și de către Consiliul Județean Bihor, care acoperă 50% din costurile sale, prin cofinanțare din bugetul alocat proiectelor inițiate în cadrul Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihar,

În baza art.38 alin.2 lit. c, d, x, y și art.46 alin.3 din Legea 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă organizarea în data de 21 august 2005 în municipiul Oradea a proiectului și festivalului „Fereastra culturală către Europa”.

Art.2. Se aprobă alocarea sumei de 50.000 lei noi, din fondurile de proiecte al Euroregiunii Bihor - Hajdu Bihar, pentru Casa de Cultură a Municipiului Oradea, în vederea organizarea locală a festivalului.

Art.3. Casa de Cultură a Municipiului Oradea va întocmi un raport detaliat cu privire la utilizarea fondurilor alocate pentru organizarea evenimentului menționat la art.1 din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală și Casa de Cultură a Municipiului Oradea.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Serviciul Integrare Europeană Dezvoltare Locală

  • -  Casa de Cultură a Municipiului Oradea

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia Oradea, 28 iulie 2005. CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 524

SECRETAR

Florian Dacin