Hotărârea nr. 522/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investitie „Reabilitare Pod Piata Unirii”

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate la obiectivul de investiție „Reabilitare Pod Piața Unirii”

Analizând Raportul de specialitate nr.117330 din data de 27 iulie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție „Reabilitare Pod Piața Unirii”

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție „Reabilitare Pod Piața Unirii”, cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI Ordonator principal de credite.......................Consiliul Local al municipiului Oradea

Beneficiar...................................................Primaria municipiului Oradea

INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI

Valoarea totala a investitei...................................2.249.431 RON

din care C+M.....................................................2.000.955 RON

ESALONAREA INVESTITIEI

Anul 2005............................................................2.249.431 RON

DURATA DE REALIZARE A INVESTIȚIEI.............................4 luni

CAPACITATI

Lungime..............................59,75 m

Latime.................................20,00 m

FINANTAREA INVESTITIEI

Finantarea obiectivului se va face din fondurile bugetului local sau alte surse legal constituite conform listelor de investitii ale Primariei municipiului Oradea, aprobate conform legii.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Tehnică,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 522


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin