Hotărârea nr. 52/2005

privind aprobarea contractului de cesiune de actiuni nr.22.366 din 23 decembrie 2004, incheiat intre Consiliul local al municipiului Oradea si S.C. DISTRIGAZ NORD SA.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea contractului de cesiune de acțiuni nr.22.366 din 23 decembrie 2004, încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. DISTRIGAZ NORD SA.

Analizând Raportul de specialitate nr.54.298 din 20 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția economică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea contractului de cesiune de acțiuni nr.22.366 din 23 decembrie 2004, încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. DISTRIGAZ NORD SA,

Ținând seama de prevederile Legii nr.31/1990, privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare,

În baza art. 38 alin.2 lit.g și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă contractul de cesiune de acțiuni nr.22.366 din 23 decembrie 2004, încheiat între Consiliul local al municipiului Oradea și S.C. DISTRIGAZ NORD SA, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • - S.C. Distrigaz nord sa

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005

Nr.52.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin