Hotărârea nr. 519/2005

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investitie : „Reabilitare rezervoare de inmagazinare a apei de pe str. Piatra Craiului - Oradea,”

ROMÂNIA                                    -----------

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție : „Reabilitare rezervoare de înmagazinare a apei de pe str. Piatra Craiului - Oradea,”

Analizând Raportul de specialitate nr.12150 din data de 15 iulie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea studiului de fezabilitate a obiectivului de investiție: „Reabilitare rezervoare de înmagazinare a apei de pe str. Piatra Craiului - Oradea”,

Având în vedere prevederile art. 40 alin.(1) din Ordonanța de Urgență nr. 45/5.06.2003, privind finanțele publice locale, documentațiile tehnico-economice ale obiectivelor de investiții noi, a căror finanțare se asigură integral sau în completare din bugetele locale, precum și ale celor finanțate din împrumuturi interne și externe, contractate direct sau garantate de autoritățile publice locale, se aprobă de consiliile locale, județene și Consiliul General al Municipiului București, după caz,

În baza art. 38 alin.2 lit.c și m și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fezabilitate a obiectivului de investiție „Reabilitare rezervoare de înmagazinare a apei de pe str. Piatra Craiului - Oradea,”cu următoarele:

CARACTERISTICI PRINCIPALE SI INDICATORII TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTITIEI

Ordonatorul principal de credite: CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Beneficiar:                R.A.”APA CANAL” ORADEA - DOMENIU PUBLIC

INDICATORI TEHNICO -ECONOMICI:

Valoarea totală a investiției lei /EURO din care C+M lei / EURO

Eșalonarea investiției ( inv. / C+M) Anul I din care C+M


1.022.620,60 lei / 259.442 EURO

840.460,20 lei / 213.228 EURO

1.022.620,60 lei / 259.442 EURO

840.460,20 lei / 213.228 EURO


Capacități :

  • -   reparații rezervoare 10.000mc- buc 2

- camera vanelor- 100mp

  • -  reparații rezervor 2000mc

  • -  cabina poartă - 40 mp

  • -  împrejmuire 435 ml.

Durata de realizare a investiției :     6 luni

FINANȚAREA INVESTIȚIEI

Finanțarea obiectivului de investiție se va realiza din sursele bugetului local, surse proprii R.A APĂ CANAL, ori din alte surse legal constituite.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică, Regia autonomă Apă-Canal Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Tehnică,

  • - Regia Autonomă Apă-Canal Oradea,

  • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 519


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin