Hotărârea nr. 518/2005

privind aprobarea procedurii proprii a S.C. Transgex – Geoterm de facturare a consumurilor de energie termica la consumatorii finali

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procedurii proprii a S.C. Transgex - Geoterm de facturare a consumurilor de energie termică la consumatorii finali

Analizând Raportul de specialitate nr. 111041 din 6 iulie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea procedurii proprii a S.C. Transgex - Geoterm de facturare a consumurilor de energie termică la consumatorii finali

Conform sarcinilor ce revin administrației publice locale de a adopta regulamentele de organizare și funcționare ale serviciilor publice, așa cum sunt prezentate în Legea nr. 326/2001 a serviciilor publice de gospodărie comunală, SC Transgex SA Oradea - Serviciul Public Geoterm a întocmit procedura de facturare a consumului de energie termică la consumatorii finali,

În temeiul art. 12 din Legea nr. 326/2001 privind serviciile publice de gospodărie comunală,

În baza art. 38 alin.2 lit. i și art.46 alin.2 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Procedura de facturare a consumului de energie termică la consumatorii care utilizează energie termică furnizată de SC Transgex SA Oradea -Serviciul Public Geoterm, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică, SC Transgex SA Oradea și Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • -  Direcția Tehnică,

 • -  SC Transgex SA Oradea - Serviciul Public Geoterm,

 • -  Direcția Economică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 518

SECRETAR

Florian


Dacin

Anexa la H.C.L. nr. 518 din data de 28 iulie 2005

PROCEDURA DE FACTURARE A CONSUMULUI DE ENERGIE TERMICĂ LA CONSUMATORI CARE UTILIZEAZĂ ENERGIE TERMICĂ FURNIZATĂ DE SC TRANSGEX SA-ORADEA

SERVICIUL PUBLIC GEOTERM

Procedura de stabilire a productiei lunare de facturat

 • 1. Stabilirea energiea termice produsă de centrala termică geotermală (CTG)

Modul de funcționare CTG loșia și de preparare a energiei termice furnizate populației presupune următoarele etape:

 • -  extragerea apei geotermale din sonda 4767 loșia

 • - prepararea agentului termic intermediar în CTG (apa geotermală uzată termic este furnizată strandului Ioșia

 • -  transportul ennergie termice intermediare produsa prin incalzirea apei reci potabile la punctele termice

 • -  în punctele termice se prepară agent termic final preparat cu apă rece de la reteaua orașului. (APA GEOTERMALĂ NU AJUNGE ÎN PUNCTELE TERMICE DECI LA CONSUMATORUL FINAL)

 • 1. În data de 17 a lunii curente se notează intr-un proces verbal:

 • 1.    indexul de energie curent și indexul de energie din luna precedentă a contorului de energie montat în CTG

 • 2.    energia termică produsă de CTG se4 calculează prin diferența dintre index nou și index vechi

 • 2. Stabilirea energiei termice valorificabile prin puncetele termice 512, 513 si 514

Agentul termic intermediar preparat în centrala termică geotermală este transportat până la punctul termic 512, 513 si 514. În punctul termic sunt montate:

Contor energetic pentru agentul termic intrat în punctul termic

 • •  Contor de apa rece pentru prepararea apei calde de consum

 • •  Contor pentru apa de adaos folosită în sistemul secundar de încălzire

 • •  Termometre pe tur retur sistem primar

 • •  Termometre tur-retur sistem secundar

Parametri înregistrați de aparatele de măsură mai sus menționațe se notează zilnic în registrul cu parametri de funcționare a punctului termic

Parametrii de calitate ai agentului termic necesar pentru producerea apei calde menajere si încălzirii vor fi asigurați în concordanță cu prevederile legislației în vigoare si cu regulamentele elaborate de ANRSC.

Pentru stabilirea energiei valorificabile lunar din PT 512, 513 si 514, se respectă următoarea procedură. În data de 17 a fiecărei luni se întocmesc doua (2) procese verbale unul pentru cantitatea de energie termică intrată în punctul termic (1.2.1) și un proces verbal un proces verbal care conține consumul de apă rece folosită pentru preparea apei calde de consum (1.2.2):

 • 1.   procesul verbal pentru energia termică intrată în punctul termic contine

 • 1.    Indexul curent și indexul din luna precedentă a contorului de energie termică din punctul termic

 • 2.    Cantitatea de energie termică intrată în punctul termic se calculează ca diferență dintre index nou și index vechi.

 • 3.    Procesul verbal se transmite la serviciul productie

 • 2.  Stabilirea consumului de apă rece utilizată pentru prepararea de apă caldă de consum.

 • 1.    Citirea contorului de apă rece din punctele termice se face in data de 17 a fiecărei luni de reprezentantii SC Transgex SA și ai Regiei de Apă Canal.

 • 2.     Pe un proces verbal se notează indexul vechi, indexul nou, consumul de apă rece pentru perioada de calcul

 • 3.    Procesul verbal se întocmeste in două exemplare se semnează și transmite un exemplar la serviciul producție al SC Transgex SA, cel de-al doilea se transmite la Regia Apă Canal.

 • 3. Stabilirea energiei termice utilizate de consumatorii bransati pe conducta de transport. Consumatori branșați pe conducta de transport au puncte termice proprii. Pentru stabilirea energiei consumate pe procesul verbal care se întocmeste în două exemplare (unul la beneficiar, unul la SC Transgex SA) se notează:

 • 1. Indexul vechi al contorului

 • 2. Indexul nou al contorului

 • 3. Se calculează volumul de agent termic intrat in centrală

 • 4. Se calculează energia termică furnizată pentru o medie a temperaturilor de pe tur și retur din perioada de calcul

 • 4. Procedura de facturare a agentului termic pentru încălzire și a apei calde de consum pentru consumatorii branșați la Punctul termic 512, 513 si 514 presupune următoarele operații:

 • 1.  Delegatul SC Transgex SA împreună cu reprezentanzul asociație de proprietari (de regulă administratorul sau președintele) verifică starea sigiliilor de la contoarele de încălzire și apă caldă

 • 2.   Dacă starea sigiliilor este intactă se trece la citrea contoarelor.

 • 3.   Dacă sigiliile sunt violate se consemneaza în procesul verbal și se semnează de către părți.

 • 4.   Se stabileste dacă facturarea se va face paușal, conform clauzelor din contratul de furnizare a energiei termice semnat de către părți.

 • 5.   Dacă sigiliile sunt intacte, se citesc contoarele de energie și de apă caldă de consum de la scara fiecărui bloc

 • 6.   Citirea se face de reprezentanții SC Transgex SA și ai asociatie de proprietari care semnează procesele verbale

 • 7.  Se întocmesc procese verbale primare în doua exemplare care vor cuprinde următoarele date:

 • 1.    Denumirea asociatiei de proprietari;

 • 2.    Denumirea scării blocului la care s-a făcut citirea contorului;

 • 3.    Numele reprezentanților SC Transgex SA și ai asociatiei care au participat la citire

 • 4.    Data la care s-a făcut citirea

 • 5.    Indexul de energie al integratorului din luna precedentă si din luna curentă

 • 6.    Unitatea de măsură a energiei

 • 7.    cantitatea de energie consumată se calculează ca diferență dintre ind nou și index vechi

 • 8.    Se transformă cantitatea de energie masurată Gj sau Mw în Gcal

 • 9.    Se notează cantitatea de energie termică exprimată în Gcal, cu trei zecimale după virgulă

 • 10.   volumul de apă intrat în sistemul de încălzire conform indicatiilor de la integratorul de energie

 • 11.   Indexul din luna precedentă și luna curentă a contorului de volum pentru fluid termic utilizat în sistemul de încălzire de la contorul de încălzire

 • 12.   Volumul de apă intrat în sistemul de încălzire se calculează conform indicatiilor de la contorul volumetric.

 • 13. Cele două volume se compară. Ele trebuie să fie aproximativ egale functie de clasa de precizie a instrumentelor de masură

 • 14.   Indexul din luna precedentă și luna curentă a contorului de apa caldă de consum

 • 15.   Consumul de apa caldă se calculează prin diferneța dintre indexul noui și indexul vechi

 • 16.  Energia consumată pentru prepararea apei calde consum se calculează la un ecart de temperatură de 50 0C în perioada de iarnă și de 45 0C în perioada de vară

 • 17.   Cantitatea de energie consumată pentru prepararea apei calde de consum se notează în procesul verbal

 • 8.  Se citesc contoarele de energie pentru încalzire și pentru apa calda de consum ale agentilor economici cu sub-bransamente la scara blocului.

 • 9.  Se întocmesc procese verbale primare în doua exemplare care vor cuprinde următoarele date:

 • 1.    Denumirea a agentului economic;

 • 2.    Denumirea scării blocului la care aparține agentul economic;

 • 3.    Numele reprezentanților SC Transgex SA și ai agentului economic care au participat la citire

 • 4.    Indexul de energie al integratorului din luna precedentă și luna curentă

 • 5.    Cantitatea de energie se calculează ca diferență între index nou și index vechi

 • 6.    Unitatea de măsură a energiei

 • 7.    Se transformă cantitatea de energie masurată în Gj sau Mw în Gcal

 • 8.    Se notează cantitatea de energie termică masurată cu trei zecimale după virgulă

 • 9.    Indexul din luna precedentă și curentă a volumului de apă intrat în sistemul de încălzire de la contorul de încălzire

 • 10.   Volumul de apă intrat în sistemul de încălzire se calculează ca diferență dintre indice nou și indice vechi.

 • 11.  Se compară cele două volume. Ele trebuie să fie aproximativ egale functie de clasa de precizie a instrumentelor de masură

 • 12.   Indexul din luna precedentă și luna curentă a contorului de apa caldă de consum

 • 13.   Consumul de apa caldă se calculează prin diferneța dintre indexul nou și indexul vechi

 • 14.  Un exemplar din procesul verbal se predă agentului economic unul rămane la SC Transgex SA serviciul producție

 • 10. Analizarea și avizarea consumurilor în vederea facturării

 • 1.    Serviciul productie va face analiza și centralizarea productiei

 • 2.    Se scade consumul fiecarui agent economic din înregistrarea contorului de la blocul la care este bransat

 • 3.    Daca agentul economic nu are contor de energie se calculează:

 • 1.      suprafata termica echivalentă a tuturor utilizatorilor bransati la contorul de la scara blocului

 • 2.     Se calculează coeficientul specific de caldură pe unitate de suprafață termica

 • 3. Se calculează consumul de energie termică a agentului economic prin multiplicarea suprafetei termice echivalente cu coeficientul rezultat

 • 11. Se întocmește pentru fiecare asociație de proprietari un proces verbal însoțit de un centralizator care cuprinde fiecare bloc și scară apartinând asociației de proprietari în care sunt trecute următoarele date:

 • 1.    Cantitatea de energie recalculata prin scăderea consumului agentilor economici de la scara blocului

 • 2.    Cantitatea de energie consumată pentru prepararea apei calde de consum pentru fiecare scara după scaderea consumului agentului economic aflat în sub-bransament la scara blocului

 • 3.    Cantitatea de apa rece încălzită, exprimata în m3, consumată la scara respectivă

 • 12. În vederea eliberării facturii se transmite la serviciul contabilitate două tabele centralizatoare:

 • 1.    un tabel cu energia termică consumată de asociațiile de proprietari branșate la fiecare punct termic, pentru incăîlzire

 • 2.    un tabel cu energia termică consumată de asociațiiile de proprietari branșate la fiecare punct termic, pentru preparare apă caldă de consum.

 • 3.    un tabel cu energia termică consumată de agenții economici branșați la fiecare punct termic, pentru incălzire

 • 4.    un tabel cu energia termică consumată de agenții economici branșați la fiecare punct termic, pentru preparare apă caldă de consum.

 • 5.    La Regia Aapă Canal se transmite un tabel cu volumul de apă consumat de fiecare bloc din cadrul asociațiilor de proprietari.