Hotărârea nr. 517/2005

privind aprobarea darii in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea si a Contractelor de prestari servicii pu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea dării in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, a regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestări servicii publice de depozitare

Analizând Raportul de specialitate nr.115072 din data de 19 iulie 2005, întocmit de către Direcția Tehnică, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea dării in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, regimului de functionare pentru Halda de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea și a Contractelor de prestari servicii publice de depozitare,

Având în vedere Contractul de Parteneriat Public-Privat, nr. 122.246, din 23 dec. 2003 , incheiat intre Consiliul Local al municipiului Oradea si firma KEVIEP , Ungaria, care la data de 24 iunie 2005 a incheiat lucrarile pentru Etapa I A la Depozitul Ecologic de Deseuri-Oradea;

Tinand cont de prevederile art. 9.3.2.2.3.2., din Contractul de Parteneriat Public-Privat propunem darea in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri - Oradea incepand cu data de 15.08.2005;

Ținând cont de negocierile dintre reprezentantii Primariei Municipiului Oradea, SC ECO Bihor SRL si reprezentantii operatorilor de salubritate menajera de pe raza municipiului în urma cărora a rezultat Contractul de prestari servicii de depozitare pe care il supunem aprobarii dumneavoastra, conform art. 10.5.1. din Contractul de Parteneriat Public-Privat nr. 122.246/ 23 dec.2003.

În baza art. 38 alin (2) lit.f și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă darea in folosinta a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea-Etapa I A, începând cu data de 15.08.2005.

Art.2. Se aprobă regimul de functionare pentru Halde de Gunoi Oradea, dupa punerea in functiune a Depozitului Ecologic de Deseuri-Oradea.

Art.3. Se aprobă Contractele de prestari servicii publice de depozitare, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Tehnică

  • -  Direcția Economică

  • - SC ECO Bihor SRL

  • -  reprezentanții operatorilor de salubritate menajera de pe raza Oradea, prin grija Direcției Tehnice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 517

SECRETAR

Dacin

municipiului


Florian