Hotărârea nr. 516/2005

privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL                                  __________

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr.114439 din 15 iulie 2005 prin care Direcția Tehnică propune aprobarea tarifelor de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea

Având în vedere prevederile:

  • - Legii nr. 326/2001 - privind aprobarea serviciilor publice de gospodărire comunală,

  • - Ordonanța de Urgență nr. 87/2001 - privind serviciile publice de salubrizare a localităților;

  • - Hotărârea Guvernului nr. 433/2004 - aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a serviciului public de salubrizare;

În baza prevederilor art. 38 alin. (2) lit. d), i) și ale art. 46 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă tarifele maxime de colectare, transport si depozitare a deseurilor menajere provenite de la populatia municipiului Oradea, la valorile următoare:

  • -  tarif maxim asociatii de proprietari : 3,2 RON/persoana/luna - fara TVA

  • -  tarif maxim gospodarii proprii : 3,2 RON/persoană/luna - fara TVA.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică și SC RER Ecologic Service SA și SC Urbana SA.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Economică,

Direcția Tehnică,

SC RER Ecologic Service SA

SC Urbana SA,

Se publică în presa locală.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr.516


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin