Hotărârea nr. 515/2005

privind aprobarea documentatiei ce cuprinde studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor , studiu de oportunitate, caietul de sarcini si instructiuni pentru organizarea licitatiei , regulamentul de serviciu , in vederea delegarii gestiunii serviciu

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

Privind aprobarea documentatiei ce cuprinde studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor , studiu de oportunitate, caietul de sarcini si instructiuni pentru organizarea licitatiei , regulamentul de serviciu , in vederea delegarii gestiunii serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea

Analizând Raportul de specialitate nr. 104630 din 15 iunie 2005 prin care Direcția Tehnică propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea documentatiei ce cuprinde studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor , studiu de oportunitate, caietul de sarcini si instructiuni pentru organizarea licitatiei , regulamentul de serviciu , in vederea delegarii gestiunii serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea,

Luand in considerare legislatia specifica serviciilor publice si a regimului concesiunilor :

 • •  Ordonanta nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 • •  H.G. nr.955/2004 pentru aprobarea reglementarilor - cadru de aplicare a Ordonantei de urgenta nr.71/2002

 • •  Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor

 • •  H. G. nr.216/1999 pentru aprobarea Normelor metodologice - cadru de aplicare a Legii nr.219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificarile ulterioare,

În baza art. 38 alin. 2 lit. f), i), m) și ale art. 46 alin. 2 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a Parcului 22 Decembrie, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii serviciului public de administrare a Parcului 22 Decembrie prin concesiune, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru înființarea, organizarea și funcționarea serviciului public de administrare a Parcului 22 Decembrie și instructiuni pentru organizarea licitatiei, conform anexei nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4. Se aprobă regulamentul de organizare și funcționare a serviciului public de administrare a Parcului 22 Decembrie din municipiului Oradea, conform anexei nr. 4 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Tehnică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

Direcția Economică,

Direcția Tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr. 515


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa nr. 1 la H.C.L. 515 din data de 28 iulie 2005

Studiu de fundamentare si consultare a cetatenilor pentru infiintarea, organizarea si functionarea serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie

Serviciul public de administrare a parcului 22 DECEMBRIE este destinat satisfacerii unor nevoi ale comunitatii locale, contribuind la ridicarea gradului de civilizatie si confort al acestora si grupeaza activitati edilitar - gospodărești avand ca obiect amenajarea si intretinerea parcului si a locului de joaca pentru copii , consevarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent.

Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie sunt:

 • •  Orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • •  Promovarea calitatii si eficienta activitatii de intretinere si amenajare spatii verzi

 • •  Dezvoltarea durabila a serviciilor

 • •  Protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • •  Protectia mediului inconjurator

 • •  Asigurarea unei identitati peisagistice proprii

I . Descrierea serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie

Parcul 22 Decembrie , in suprafata totala de 2,27 ha , este situat in intravilanul municipiului, constituindu-se ca o insula centrala a unei amenajari rutiere din Piata 22 Decembrie.

In cursul anului 2004 parcul a trecut printr-un proces de modernizare, lucrarile vizand reamenajarea aleilor de acces, a zonelor verzi, iluminatul arhitectural, sistemele de udat si constructiile utilitare si decorative.

Prin infiintarea serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie se urmareste in primul rand conservarea acestor elemente constitutive , principalele activitati ce urmeaza a fi prestate sunt :

 • •  maturatul manual al aleilor

 • •  golirea cosurilor de hîrtii;

 • •  adunatul, colectatul si transportul gunoiului

 • •  curatatul manual al zapezii de pe alei

 • •  pregatirea terenului in vederea amenajarii suprafetelor gazonate si cu plantatii

 • •  intretinerea peluzelor , a plantatiilor de arbori, arbusti, gard viu si plante florale

 • •  plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

 • •  plantari de flori si plante perene

 • •  combaterea bolilor si daunatorilor in plantatii

 • •  intretinerea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si decorative

Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intraga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie, cu vegetatia si fondul construit existent intretinute.

În perioada 2000 - 2004 activitatea de intretinere si amenajare spatii verzi s-a desfasurat în conformitate cu legislatia în vigoare privind atribuiile consiliului local in refacerea si protectia mediului inconjurator, protectia si conservarea parcurilor, baza contractului de prestari servicii nr 66.866 din 20.01.2000, încheiat între Primaria Municipiului Oradea si operatorul SC RER-RWE Ecologic Service SA.

II. Motivele care justifica realizarea delegarii gestiunii serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie

Motive de ordin social

Prin cresterea nivelului calitativ al serviciilor comunitatea locala va beneficia de o îmbunatatire a calitatii mediului si implicit a sanatatii populatiei.

Motive de ordin legislativ

Legislatia în domeniul serviciilor publice de administrare a domeniului public este reprezentata de:

 • -  Ordonanța 71/2002 ,privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local

 • -  HG 955/2004 pentru aprobarea reglementarilor-cadru de aplicare a Ordonantei guvernului nr.71/2002

Motive de ordin economico-financiar

Argumentele care stau la baza delegarii serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie sunt:

 • -  Personalul si organizarea operatorului de servicii. Conform criteriilor de selectie, ofertantii vor primi puncte la evaluare pentru angajarea fortei de munca pe plan local.

 • -  Prin realizarea de licitatie deschisa se va putea obtine selectarea unui concesionar care sa ofere raportul optim între pret (mic) al tarifelor si calitate (ridicata) a serviciilor.

 • -  Conform prevederilor Caietului de Sarcini, Primaria Oradea va primi anual de la concesionar o redeventa.

III. Sursele de finantare a serviciului

Serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie este finantat prin alocatii bugetare. Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare a serviciului de administrare a parcului 22 Decembrie se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorului daca serviciile de administrare a domeniului public si privat sunt organizate si se realizeaza prin delegare de gestiune.

Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciului se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea , fundamentarea , promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari , bunuri si servicii cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de intretinere si amenajare a parcului se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

IV . Operatorii serviciului de administrare a parcului 22 Decembrie

Operatorii serviciului de administrare a parcului 22 Decembrie trebuie sa posede capacitatea tehnica si organizatorica, dotarea si experienta manageriala necesara pentru gestiunea propriu-zisa a serviciului cat si pentru exploatarea si intretinerea infrastructurii edilitar - urbane aferente acesteia.

Operatorul isi va dimensioana personalul, echipamentele , uneltele de lucru, mijloacele de transport, in functie de volumul lucrarilor estimate in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute , cerintele minime fiind:

 • -  personal

 • •  sef de echipa - inginer horticol

 • •  muncitori calificati pentru lucrari de salubrizare si specifice de sezon : 3 persoane

 • •  muncitori calificati pentru intretinerea mobilierului urban, constructiilor utilitare si decorative, echipamentelor de joaca: 2 persoane

 • •  persoana care sa asigure paza si ordinea pe timpul noptii

 • -  dotare tehnica

 • •  utilaje: tractoras cu remorca, 2 motocositoare , masina de tuns gard viu, drujba

 • •  unelte de lucru: sape, greble , lopeti, maturi de nuiele, cazma, tarnacop, fierstrau pentru toaletari, cosuri de nuiele

Toate masinile si utilajele prevazute trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru administrarea parcului, trebuie mentinute in stare tehnica optima.

V Procedura de delegare a gestiunii

Infiintarea , organizarea , coordonarea si reglementarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat constituie dreptul exclusiv al autoritatii administratiei publice locale iar monitorizarea si controlul functionarii si gestionarii acestora intra in atributiile si responsabilitatea exclusiva a acestor autoritati.

S-a optat pentru gestiunea indirecta sau delegata a serviciului de administrare a parcului prin care serviciul este realizat de operatori in baza unui contract de delegare a gestiunii, atribuit cu respectarea liberei concurente, transparentei, tratamentului egal si al confidentialitatii , a prevederilor contractului cadru de delegare a gestiunii.

Indiferent de forma de gestiune adoptata, activitatile specifice serviciului de administrare a domeniului public se organizeaza pe baza unui caiet de sarcini , prin care se stabilesc nivelurile de calitate si indicatorii de performanta ai serviciului, conditiile tehnice, modul de tarifare, facturare si incasare a contravalorii serviciilor furnizate/prestate.

In cazul gestiunii delegate autoritatile administratiei publice locale competente au obligatia de a verifica periodic urmatoarele:

 • •  nivelurile de calitate a serviciilor furnizate/prestate

 • •  mentinerea echilibrului contractual rezultat prin licitatie si stabilit prin regulamentul serviciilor de administrare a domeniului public si privat

 • •  limitele minime si maxime ale profitului operatorului

Anexa nr. 3 la H.C.L. nr. 515 din data de 28 iulie 2005

C A I E T D E S A R C I N I

pentru înființarea, organizarea si funcționarea serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie

CAPITOLUL I. Dispozitii generale

Art. 1. - (1) Prezentul caiet de sarcini a fost stabilit pe baza legislatiei in vigoare si precizeaza conditiile minime in care trebuie sa se desfasoare licitatia pentru delegarea de gestiune prin concesiune pentru serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie in municipiul Oradea.

 • (2) Caietul de sarcini se intocmeste prin grija Consiliului local Oradea care are obligatia de a hotari modul de gestiune si obligatia de a elabora studiul de fundamentare si consultare a cetatenilor.

 • (3) Caietul de sarcini si studiul fundamentare si consultare a cetatenilor se aproba prin hotarare a Consiliului local Oradea.

Art. 2. Prezentul Caiet de sarcini este anexa la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiului Oradea.

CAPITOLUL II. Obiectul concesiunii

A. Datele de identificare a serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie

Art. 3. (1) Serviciul public de administrare a domeniului public care face obiectul concesiunii este:

- serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie

 • (2) Autoritate concedenta a serviciului public de administrare a parcului este Consiliul local al localitatii Oradea, situat in localitatea Oradea, str.P-ta Unirii, nr. 1-3, judetul Bihor .

 • (3) Activitatea desfasurata in parcul 22 Decembrie este o activitate de natura insitutional-administrativa.

B. Activitatile serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea sunt:

 • -  Sectiunea 1. Salubrizarea suprafețelor gazonate si a cailor de circulație

 • -  Sectiunea 2. Conservarea, protejarea si extinderea fondului vegetal existent

 • -  Sectiunea 3. Intretinerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, garduri metalice si imprejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

SECTIUNEA 1

Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

1.1. Descrierea activitatii

Art. 4. - (1) Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

(2) Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate si betonate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, transportul , cantarirea si descarcarea deseurilor in depozite autorizate

 • 1.2. Conditii tehnice

1.2.1. Maturatul manual al aleilor

Art. 5. - (1) Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

(2) Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice, pe baza unui act aditional la Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de intretinere si amenajare spatii verzi in municipiul Oradea.

(3) Maturatul manual se efectueaza ziua , dar nu cand ploua.

 • (4) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

1.2.2.Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

Art. 6 - (1) Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale.

1.2.3. Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Art. 7. - (1) Adunatul deseurilor se efectueaza de pe intreaga suprafata a parcului , suprafeta prevazuta in anexa .

 • (2) Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua.

(3) Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • -  adunatul si precolectarea deșeurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

 • -  golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

 • -  spalarea cosurilor de gunoi

 • -  descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

 • (4) Transportul si depozitarea deseurilor se va efectua la depozitele autorizate .

 • (5) Mentinerea in stare salubra a parcurilor se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specificate la art. 4 alin. (2).

SECȚIUNEA II

Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent

2.1. Descrierea activitatii

Art. 8 - (1) Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri de corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • -  Certificate de calitate,declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi puse in opera.

 • 2.2. Conditii tehnice

2.2.1. Pregatirea terenului

art.9.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna martie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, pe timp de zi si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

2.2.2 Insamantarea gazonului

art.10.Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

2.2.3. Udatul terenului

art.16.Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

2.2.4. Intretinerea peluzelor gazonate

art.11. Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrările de cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea mecanica a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

2.2.5. Intretinerea plantelor florale

art.12. Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

2.2.6. Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

art.13. Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie- octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) ingroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

2.2.7. Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

art.14. Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei

 • j) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

In vederea stabilirii necesarului de material dendro-floricol , a speciilor si varietatilor ornamentale care se preteaza conditiilor edafice existente se vor preleva probe de sol in vederea stabilirii structurii, texturii si a ph-ului solului.

2.2.8. Plantarea florilor si a plantelor perene

art.15. Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

SECȚIUNEA III

întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), constructiilor utlitare si decorative ( pergole)

3.1. Descrierea activitatii

Art. 16. - (1) Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si de desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

 • (2) Aceasta activitate presupune urmatoarele de operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsirea) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( curatarea bazinelor de eventualele depuneri, spalarea si dezinfectarea acestora, inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor de lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulețe, înlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsire) si completarea fondului existent

 • (3) Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

3.2. Conditii tehnice

3.2.1 . Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca Art. 17. Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

 • a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

 • b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Art.18. Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru si atestati de catre ISCIR INSPECT Oradea pentru reparatiile efectuate la aparate de joaca .

3.3. Cantitati de lucru

Art.19. - (1) Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa nr.1

(2) Cantitatile lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

3.4. Programul prestatiei

Art. 20. Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare.

3.5. Conditii de calitate

Art. 21 . Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari .

Toate materialele ce urmeaza a fi puse in opera vor fi incotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate.

Lucrarile de reparatii la constructiile utilitare, decorative , la mobilierul urban se vor face de catre personal instruit si testat ; echipamentele de joaca vor fi reparate/montate numai de catre personal autorizat ISCIR INSPECT Oradea.

3.6. Dotari cu personal-utilaje

Art. 22. - Operatorul isi va dimensioana personalul, echipamentele , uneltele de lucru, mijloacele de transport, in functie de volumul lucrarilor estimate in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute , cerintele minime fiind:

 • -  personal

 • •  sef de echipa - inginer horticol

 • •  muncitori calificați pentru lucrări de salubrizare si specifice de sezon : 3 persoane

 • •  muncitori calificati pentru intretinerea mobilierului urban, constructiilor utilitare si decorative, echipamentelor de joaca: 2 persoane

 • •  persoana care sa asigure paza si ordinea pe timpul noptii

 • -  dotare tehnica

 • •  utilaje: tractoras cu remorca, 2 motocositoare , masina de tuns gard viu, drujba

 • •  unelte de lucru: sape, greble , lopeti, maturi de nuiele, cazma, tarnacop, fierstrau pentru toaletari, cosuri de nuiele

Toate masinile si utilajele prevazute trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru administrarea parcului, trebuie mentinute in stare tehnica optima.

3.7. Verificari, receptii, garantii

Art. 23. - (1) Concedentul va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

 • (2) Concedentul va verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

 • (3) In rapoartele de constatare zilnica concedentul va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite de la concedent si, eventual, penalitatile aplicate concesionarului pentru deficientele constatate.

 • (4) Concesionarul va pune zilnic la dispozitia concedentului un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

 • (5) La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice.

 • (6) Concesionarul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

 • (7) Daunele, costurile si pretentiile initiate de terte parti si formulate impotriva prestatorului -daca sunt confirmate si de catre concedent, vor fi remediate si/sau suportate de catre concesionar.

 • (8) Operatorul va incheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru transportul deseurilor rezultate din activitatea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

CAPITOLUL III. Condiții financiare de execuție a lucrărilor

Art. 24. - (1) Operatorul serviciilor va incasa lunar de la concedent, in baza contractului de prestatie, contravaloarea prestatiei efectuate (manopera, utilaje, materiale) si confirmate de concedent.

(2) Tarifele pentru materiale (material dendrofloricol, samanta de iarba, mobilier urban si alte materiale achizitionate ) se vor alege de catre operator si vor fi cele mai avantajoase din minimum 3 oferte care vor fi prezentate concedentului inaintea selectarii ofertelor. Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari.

CAPITOLUL IV. Condiții de exploatare a serviciului public de administrare a parcului

22 Decembrie din municipiul Oradea

4.1. Conditii tehnice

Art. 25. - Serviciile publice de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea trebuie sa asigure prestarea serviciului in regim de continuitate cu respectarea conditiilor tehnice specifice fiecarei activitati.

Art. 26. - Toate mașinile si utilajele prezentate in oferta ca facand parte din pregătirea tehnica a ofertantantului trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru amenajarea si intretinerea spatiilor verzi.

Art. 27. - Utilajele, echipamentele si uneltele prezentate in oferta trebuie mentinute in starea tehnica optima pentru a asigura desfasurarea continua a activitatii.

4.2. Obiective de exploatare

Art. 28. - Obiectivele pe care trebuie sa le atinga serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie , care face obiectul concesiunii sunt urmatoarele:

 • a) imbunatatirea calitatii mediului de viata natural si/sau construitt

 • b) orientarea serviciilor de administrare a domeniului public si privat catre utilizatori

 • c) promovarea calitatii si eficienta activitatilor de intretinere si amenajare spatii verzi

 • d) dezvoltarea durabila a serviciilor;

 • e) protejarea domeniului public si punerea in valoare a acestuia

 • f)  protectia mediului inconjurator, cu evidentierea masurilor de protectie a mediului pe etape de dezvoltare, in concordanta cu programul de adaptare la normele Uniunii Europene.

4.3. Obiective de ordin economic

Art. 29. - (1) Serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie va urmari sa se realizeze un raport calitate/cost cat mai bun pentru perioada de derulare a contractului de concesiune si un echilibru intre riscurile si beneficiile asumate prin contract.

 • (2) Structura si nivelul tarifelor practicate vor reflecta costul efectiv al prestatiei si vor fi in conformitate cu prevederile legale.

 • (3) Structura si nivelul preturilor , tarifelor se vor stabili astfel incat:

 • -  sa acopere costul efectiv al prestarii serviciilor

 • -  sa acopere cel putin sumele investite si cheltuielile curente de intretinere si exploatare

 • -  sa incurajeze exploatarea eficienta a serviciilor si protectia mediului

 • -  sa respecte autonomia financiara a operatorului

Prestatorul va anexa fundamentarea tehnico-economica a tarifelor prezentate in oferta; indexarea tarifelor se va face anual cu indicele de inflatie.

4.4. Obiective de mediu

Art. 30. (1) Pe perioada derularii contractului de concesiune se vor respecta conditiile impuse de avizul de mediu nr.........................

(2) Pe toata perioada derularii contractului de concesiune, operatorul va implementa conditionarile ce se stabilesc prin acte normative emise de autoritatile de mediu competente conform unor programe de conformare la cerintele de mediu.

CAPITOLUL V. Sarcinile autoritatilor administrației publice locale si ale operatorilor in domeniul investițiilor

Art. 31. - (1) Finantarea cheltuielilor curente de functionare si exploatare ale serviciilor de administrare a parcului 22 Decembrie se asigura din bugetele de venituri si cheltuieli ale operatorilor.

(2) Finantarea si realizarea investitiilor aferente serviciului se fac cu respectarea legislatiei in vigoare privind initierea , fundamentarea , promovarea si aprobarea investitiilor publice, a legislatiei privind achizitiile publice de lucrari , bunuri si servicii cu respectarea dispozitiilor legale referitoare la calitatea si disciplina in constructii, urbanism si amenajarea teritoriului.

 • (3) Investitiile efectuate de operator pentru reabilitarea, modernizarea si dezvoltarea serviciilor publice de administrare a parcului se vor amortiza pe perioada de derulare a contractului de concesiune.

 • (4) Investitiile care se realizeaza din fonduri proprii ale investitorilor raman in proprietatea acestora pe perioada derularii contractului , daca la incheierea contractului nu s-a convenit altfel.

CAPITOLUL VI. Obligatiile privind protectia mediului

Art. 34. (1) Concesionarul trebuie sa respecte obligatiile privind protectia mediului, care decurg direct din prestarea serviciului public de administrare a parcului.

(2) Acolo unde nu se pot indeplini prevederile acordurilor autoritatilor de mediu, se va conveni cu acestea un program de conformare.

(3) Se va prezenta un raport tehnic privind clădirile deținute și gradul de ocupare a terenului. CAPITOLUL VII. Durata concesiunii

Art. 35. - (1) Durata pentru care se concesioneaza serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea este de 5 ani.

(2) Pe durata stabilita la alin. (1) se interzice operatorului subconcesionarea serviciului public de intretinere si amenajare spatii verzi.

CAPITOLUL VIII. Redeventa

Art. 36. - (1) Redeventa anuala va fi stabilita de catre concesionar urmand a fi punctata conform anexei 2 la instructiunile de organizare si desfasurare a licitatiei.

 • (2) Redeventa se va plati, in avans, in termen de 30 (treizeci) de zile de la începutul fiecărui an contractual, prima plată fiind efectuată in termen de 30 (treizeci) de zile de la data intrării in vigoare a contractului.

 • (3) Neplata redeventei sau executarea cu intarziere a acestei obligatii da dreptul concedentului sa ceara concesionarului penalitati în cuantum de 2 % pe zi din plata restanta. Platile se vor considera efectuate prioritar in contul penalitatilor (pana la plata integrala a acestora) si numai dupa aceea in contul redeventei restante.

 • (4) Cumularea penalitatilor pana la o suma echivalenta cu cuantumul redeventei atrage desfiintarea de drept a contractului, fara a mai fi necesara punerea in intarziere sau indeplinirea vreunei alte formalitati prealabile.

CAPITOLUL IX. Cuantumul garantiilor datorate de operator

Art. 37. - In termen de 90 de zile de la data incheierii contractului de concesiune, concesionarul se obliga sa transmita concedentului o scrisoare de garantie bancara de buna executie care sa reprezinte 5% din valoarea anuala a contractului, stabilita in baza tarifelor agreate.

Art. 38. - (1) Pentru participarea la licitatie se fixeaza o garantie in valoare de 2 milioane lei.

(2) Garantia de participare la licitatie se supune conditionarilor stabilite la art. 23 din Normele metodologice-cadru de aplicare a Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 216/1999, cu modificarile ulterioare.

CAPITOLUL X. Sancțiuni

Art.39. - (1) Pentru încălcări ale condițiilor de execuție a operațiilor de salubrizare , intretinere si amenajare spati verzi prevăzute in contract, concesionarul va fi sancționat dupa cum urmeaza:

 • a) Salubrizarea partiala a parcului din vina exclusiva a prestatorului va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari .

 • b) Efectuarea partiala a lucrarilor lunare specifice de intretinere a vegetatiei din vina exclusiva a prestaorului va duce la refuzarea la plata a acestor lucrari, receptia lor facandu-se numai dupa finalizare. ( Nu se admit receptii partiale).

CAPITOLUL XI. Clauze referitoare la incetarea delegarii de gestiune

Art. 40. - Incetarea delegarii de gestiune prin concesiune se face in urmatoarele situatii:

 • a) la expirarea duratei stabilite prin contractul de concesiune, daca partile nu convin, in scris, prelungirea acestuia, in conditiile legii;

 • b) in cazul in care interesul national sau local o impune, prin denuntarea unilaterala de catre concedent, cu plata unei despagubiri juste si prealabile in sarcina concedentului;

 • c) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concesionar, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligatiilor contractuale de catre concedent, prin reziliere, cu plata unei despagubiri in sarcina concedentului;

 • e) in cazul in care interesul national o impune, prin rascumpararea unei concesiuni, care se poate face prin act administrativ al organului care a aprobat concesionarea, la propunerea concedentului; in acest caz se va intocmi o documentatie tehnico-economica in care se va stabili pretul rascumpararii. In aceasta situatie de incetare a concesiunii nu se percep daune;

 • f)  in cazul in care concesionarul nu detine autorizatiile legale sau cand acestea ori licenta sunt retrase.

CAPITOLUL XII. Dispozitii finale

Art. 41. - (1) Operatorii care participa la licitatie trebuie sa faca dovada experientei si capabilitatii tehnice si manageriale , a bonitaii si capacitatii financiare si sa prezinte garantii de participare la licitatie.

Art. 42. - Conditiile prevazute in caietul de sarcini sunt minimale pentru desfasurarea licitatiei pentru concesionarea serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie.

Anexa nr. 4 la H.C.L. nr. 515 din data de 28 iulie 2005

REGULAMENT

de organizare si funcționare a serviciului public de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea

Art.1 - (1) Prezentul regulament stabileste cadrul juridic unitar si conditiile in care se desfasoara activitatea de administrare a parcului 22 Decembrie din municipiul Oradea, in conformitate cu principiile si reglementarile prevazute in Cartea si Conventia europeana pentru protectia mediului si dezvoltare durabila, in Ordonanta Guvernului nr.71/2002 privind organizarea si functionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public si privat de interes local.

 • (2) - Serviciul public de administrare a parcului 22 Decembrie se desfasoara sub autoritatea administratiei publice locale care controleaza gestionarea serviciului, urmareste realizarea strategiilor in domeniul serviciilor de administrare a domeniului public pe plan local.

 • (3) - Autoritatea administratiei publice locale va asigura serviciul public de amenajare a parcului 22 Decembrie , astfel incit acesta sa isi indeplineasca functiile pentru care a fost creat:

 • -  Funcția ecologica, prin care se va realiza climatul normal, combaterea poluării fonice si a aerului, ameliorarea compozitiei chimice a solului si aerului

 • -  Funcția de utilitate publica prin care se vor asigura activitatile de odihna, agrement si jocurile de copii

Art 2. Activitatea de intretinere si amenajare a parcului 22 Decembrie se va realiza conform procedurilor tehnice de executie din prezentul regulament.

 • I. Salubrizarea suprafetelor gazonate si a cailor de circulatie

Art 3. Descrierea activitatii

Activitatea de salubrizare in parc se desfasoara in scopul aducerii domeniului public in stare de curatenie.

Aceasta activitate presupune urmatorul ciclu de operatii:

 • a) maturatul aleilor dalate si betonate

 • b) curatatul aleilor de zapada si gheata

 • c) adunarea, colectarea deseurilor de pe spatiile verzi, transportul , cantarirea si descarcarea deseurilor in depozite autorizate

Art.4 . Conditii tehnice

( 1 ) - Maturatul manual al aleilor

Maturatul manual se efectueaza pe intreaga suprafata a aleilor cu frecventele stabilite.

Aceasta activitate se desfasoara in perioada de la 1 martie la 15 noiembrie, perioada ce se poate modifica in functie de conditiile meteorologice.

Maturatul manual se efectueaza pe timp de zi , dar nu cand ploua.

Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • a) maturatul propriu-zis se efectueaza cu maturi de nuiele sau de plastic; urma maturii trebuie sa fie uniforma si sa nu ridice praf;

 • b) colectarea si descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

(2) - Curatarea manuala si transportul zapezii de pe alei si mentinerea in functiune a acestora pe timp de polei sau de inghet

Activitatea se executa ziua in functie de necesitate. Prestatia consta in strangerea zapezii de pe alei in gramezi , incarcatul si transportul in vehicule adecvate

Principalele operatiuni consta in:

 • a) curatatul manual al zapezii;

 • b) combaterea poleiului cu amestec de sare si nisip

 • c) Curatarea manuala a ghetii se executa prin spargere sau taiere, cu dispozitive si scule speciale. (3) - Colectarea deseurilor , transportul , cantarirea si depozitarea acestora in depozite autorizate

Adunatul deseurilor se efectueaza selectiv de pe intreaga suprafata a parcului , suprafeta prevazuta in anexa .

Aceasta activitate se desfasoara zilnic , pe intreaga perioada a anului , ziua chiar si cand ploua. Prestatia consta in efectuarea urmatoarelor operatiuni:

 • -  adunatul si precolectarea deșeurilor : hartii, pungi, cutii, sticle din plastic, resturi vegetale, etc. se efectueaza in europubele;

 • -  golirea cosurilor pentru hartii in saci de plastic sau europubele;

 • -  spalarea cosurilor de gunoi

 • -  descarcarea deseurilor in mijloace de transport si transportul zilnic al acestora la depozitele autorizate.

Transportul si depozitarea deseurilor se va efectua la depozitele autorizate numai de catre operatori autorizati .

Mentinerea in stare salubra a parcului se realizeaza prin efectuarea adecvata a tuturor activitatilor specifice.

 • II. Conservarea , protejarea si extinderea fondului vegetal existent Art. 5 Descrierea activitatii

Activitatea de intretinere in parcuri se desfasoara in scopul conservarii fondului plantat existent ( arbori, arbusti, gazon, plante florale) si al completarii acestuia .

Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea vegetatiei arbustive prin lucrari de corectie, taieri, saparea solului, plivirea si prasitul buruienilor, udat

 • b) intretinerea gazonului prin lucrari de cosit, greblat de frunze si crengi, udat

 • c) intretinerea plantelor florale si a trandafirilor prin lucrari de plivit si prasit buruieni, taieri de corectie la trandafiri, protejarea trandafirilor pe perioada de iarna, udat

 • d) completarea fondului plantat existent cu arbori, arbusti, plante florale, gazon Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile.

 • -  Certificate de calitate,declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza a fi puse in opera

 • -  Instructiuni de lucru, fise tehnologice, proceduri tehnice de executie aplicabile,aprobate Art. 6. Conditii tehnice

( 1) - Pregatirea terenului

Lucrarea se realizeaza incepand cu luna martie si pina la sfarsitul lunii septembrie (octombrie), numai pe vreme uscata, pe timp de zi si constituie procesul tehnologic al lucrarilor de amenajare suprafete cu gazon si plantatii floricole.

Consta in:

 • a) degajarea terenului prin strangerea cu mana, sapa si grebla, in gramezi, a diferitelor materiale existente la suprafata.

 • b) Curatarea terenului prin sapare cu sapa la adancime de 5 cm, de iarba si buruieni si transportul acestora cu roaba la marginea zonei de lucru.

 • c) defrisari si taieri sau doborari de arbori, operatiune care se aplica numai in ipoteza intalnirii acestora in ansamblul lucrarilor de amenajare a peluzelor gazonate.

 • d) Extragerea pamantului vegetal se realizeaza prin saparea si aruncarea pamantului in depozit sau vehicul, indepartarea radacinilor , pietrelor si altor corpuri straine

 • e) Mobilizarea solului in vederea asigurarii prizei cu stratul vegetal, nivelarea si sfaramarea sumara a bulgarilor , nivelarea si maruntirea bulgarilor cu sapa si grebla, finisarea prin greblarea repetata la metru patrat de suprafata mobilizata

(2) - Insamantarea gazonului

Lucrarea se realizeaza incepand cu luna aprilie si pana la sfarsitul lunii septembrie (octombrie) , in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) transportul in interiorul zonei de lucru

 • b) semanarea prin imprastierea cu mana

 • c) ingropatul cu grebla de gradina

 • d) tasarea solului emanat cu tavalugul

( 3) - Udatul terenului

Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie- octombrie, diferentiat in functie de conditiile meteo, dimineata devreme si noaptea.

Consta in:

 • a) intinderea furtunului si racordarea la gura de apa

 • b) udarea si manevrarea furtunului in timpul udarii

 • c) strangerea furtunului

 • (4) - Intretinerea peluzelor gazonate

Lucrarea se realizeaza in perioada aprilie-septembrie , numai pe vreme uscata pentru lucrarile de

cosit si octombrie - noiembrie pentru lucrările de greblat si consta in:

 • a) cosirea mecanica a gazonului si strangerea in gramezi, cu grebla, in zona de lucru

 • b) plivirea buruienilor de pe peluze si depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • c) caratul buruienilor

 • d) adunarea frunzelor cu grebla si depozitarea la marginea zonei de lucru in gramezi

 • e) transportul frunzelor si al ierbii

 • (5) - Intretinerea plantelor florale

Lucrarea se realizeaza in perioada mai -octombrie , cu o frecventa de o data pe luna, si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi

 • b) caratul buruienilor

 • c) combaterea bolilor si daunatorilor prin maruntirea substantelor si prepararea amestecului de substante chimice , umplerea aparatului de stropit

 • d) udarea plantatiilor

( 6) - Intretinerea arbustilor decorativi si a trandafirilor

Lucrarea se realizeaza primavara si la sfarsitul toamnei pentru trandafiri si in perioada aprilie-octombrie pentru arbusti si consta in:

 • a) plivirea si prasitul buruienilor , depozitarea lor la marginea zonei de lucru, in gramezi,caratul buruienilor ( lucrarea se executa cu o frecventa de o data pe luna)

 • b) tunderea gardurilor vii ( in perioada aprilie-octombrie, o data pe luna )

 • c) taieri de corectie la trandafiri si arbusti prin taierea ramurilor cu foarfeca sau fierastraul de mana, netezirea taieturii cu cosorul, strangerea ramurilor rezultae si indepartarea lor din zon de lucru ( se executa primavara -luna martie si toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • d) ingroparea trandafiriilor pentru protejare pe perioada de iarna ( toamna -luna noiembrie, cu o frecventa de o data pe luna)

 • e) udarea plantatiilor

(7) - Plantarea arborilor si arbustilor ornamentali

Lucrarea se executa primavara devreme si toamna tarziu, in functie de conditiile meteorologice si consta in:

 • a) saparea manuala a gropilor de diferite dimensiuni si a santului pentru gard viu , cu pstrarea structurii solului si separarea stratului de pamant vegetal

 • b) transportul in interiorul zonei de lucru pana la locul de plantare

 • c) mocirlitul radacinilor la foioasele fara balot

 • d) asezarea in groapa

 • e) astuparea cu pamant a gropilor de plantare

 • f) baterea pamantului

 • g) executarea farfuriilor sau a musuroaielor

 • h) primul udat

 • i) fasonatul coroanei

 • j) tutoratul arborilor cu tutori confectionati din lemn

In vederea stabilirii necesarului de material dendro-floricol , a speciilor si varietatilor ornamentale care se preteaza conditiilor edafice existente se vor preleva probe de sol in vederea stabilirii structurii, texturii si a ph-ului solului.

( 8) Plantarea florilor si a plantelor perene

Lucrarea se executa in cursul lunii mai pentru plantele anuale si perene , octombrie pentru cele bienale si consta in:

 • a) transportul ghivecelor in interiorul zonei de lucru

 • b) saparea gropilor pentru plantare

 • c) plantarea, udarea si acoperirea cu pamant

III. întreținerea mobilierului urban ( banci, cosuri de gunoi, aparate de joaca, panouri de prezentare,mese de sah, ping-pong, garduri metalice si împrejmuiri pentru protejarea zonelor verzi), construcțiilor utlitare si decorative ( pergole)

Art.7. Descrierea activitatii

Activitatea de intretinere si completare a mobilierului urban , a constructiilor decorative si utlitare se desfasoara in scopul conservarii fondului existent si se desfasoara pe tot parcursul anului ( cu exceptia sezonului de iarna) , ori de cate ori este nevoie .

Aceasta activitate presupune urmatoarele operatii:

 • a) intretinerea bancilor de odihna, cosurilor de gunoi prin lucrari de reparatii ( inlocuirea suruburilor lipsa, a stingiilor din lemn si stalpisorilor metalici deteriorati, inlocuirea picioarelor din beton degradate, vopsirea) si completarea fondului existent

 • b) intretinerea constructiilor utilitare si decorative existente - fantani arteziene, cismele de baut apa, garduri ornamentale, pergole ( , inlocuirea robinetilor lipsa si a elementelor deteriorate, refacerea panourilor de gard , a stalpilor si suruburilor de fixare lipsa sau distruse ,inlocuirea si refacerea structurilor din lemn ale pergolelor) completarea fondului existent.

 • c) intretinerea echipamentelor de joaca pentru copii ( refacerea structurilor de lemn din componenta echipamentelor de joaca - scari, turnulețe, înlocuirea topoganelor defecte din fibra de sticla, inlocuirea suruburilor si componentelor lipsa sau distruse, vopsire) si completarea fondului existent Activitatea va fi conditionata de existenta la punctul de lucru , la inceperea lucrarilor a urmatoarelor :

 • -  ordin de lucru

 • -  documentatia tehnica de executie

 • -  certificate de calitate, declaratii de conformitate pentru materialele aprovizionate ce urmeaza sa fie puse in opera

 • -  asigurarea la punctul de lucru prin grija sefului de punct de lucru a materialelor necesare executiei, utilajelor si utilitatilor aferente executiei

 • -  asigurarea cu personal executant instruit si testat privind cunoasterea procedurilor tehnice de executie, detaliile de executie si instructiunile aplicabile si atestat de catre ISCIR INSPECT Oadea pentru lucrarile de reparatii efectuate la aparatele de joaca.

Art.8 . Conditii tehnice

(1) - Montarea mobilierului urban, a constructiilor utilitare si a echipamentelor de joaca Lucrarile de montaj vor cuprinde urmatoarele etape:

a) pregatirea terenului prin degajarea diverselor materiale si curatarea terenului

b) incarcarea in mijloace auto si transportul la locul de montaj

 • c) prepararea betonului de fundatie, montarea obiectelor la cota si fixarea provizorie

 • d) turnarea betonului in fundatii, grunduirea si vopsirea

 • e) receptionarea lucrarilor

Lucrarile de reparatii se vor executa la fata locului sau la sediul unitatii numai de catre personal executant instruit si testat in ceea ce priveste procedura de lucru

Art.9 . Cantitati de lucru

Se va salubriza intreaga suprafata a parcului, lucrarile de intretinere specifice fiind cuprinse in anexa

Cantitatile lunare de lucrari rezultate din activitatile de intretinere si salubrizare a parcului vor fi confirmate de catre concendent prin situatii de lucrari lunare.

Art.10. Programul prestatiei

Programul prestatiei se va stabili de concedent si va avea in vedere ca intreaga suprafata a parcului cuprinsa in program sa fie zilnic in stare de curatenie , cu vegetaia si fondul construit existent intretinute , prin executarea tuturor lucrarilor necesare .

Art.11 . Conditii de calitate

Parcurile se considera salubrizate si intretinute cand sunt efectuate lucrarile necesare, cu o frecventa adecvata in acest scop (prevazuta in programul de prestatie intocmit de concedent), in functie de sezon si de gradul de aglomeratie urbana.

Operatorul de servicii va oferi o garantie de cel putin 1 an pentru materialul dendrofloricol utilizat in amenajari .

Toate materialele ce urmeaza a fi puse in opera vor fi incotite de certificate de calitate, declaratii de conformitate.

Lucrarile de reparatii la constructiile utilitare, decorative , la mobilierul urban se vor face de catre personal instruit si testat ; echipamentele de joaca vor fi reparate/montate numai de catre personal autorizat ISCIR INSPECT Oradea.

Art.12. Dotari cu personal-utilaje

Operatorul isi va dimensioana personalul, echipamentele , uneltele de lucru, mijloacele de transport, in functie de volumul lucrarilor estimate in scopul obtinerii si mentinerii calitatii cerute , cerintele minime fiind:

( 1) - personal

 • •  sef de echipa - inginer horticol

 • •  muncitori calificați pentru lucrări de salubrizare si specifice de sezon : 3 persoane

 • •  muncitori calificati pentru intretinerea mobilierului urban, constructiilor utilitare si decorative, echipamentelor de joaca: 2 persoane

 • •  persoana care sa asigure paza si ordinea pe timpul noptii

(2) - dotare tehnica

 • •  utilaje: tractoras cu remorca, 2 motocositoare , masina de tuns gard viu, drujba

 • •  unelte de lucru: sape, greble , lopeti, maturi de nuiele, cazma, tarnacop, fierstrau pentru toaletari, cosuri de nuiele

Toate masinile si utilajele prevazute trebuie sa fie folosite in exclusivitate pentru administrarea parcului, trebuie mentinute in stare tehnica optima.

Art.13. Verificari, receptii, garantii

Autoritatea administratiei publice locale prin compartimentul de specialitate va verifica permanent modul de efectuare a prestatiei si va intocmi zilnic rapoarte de constatare, confirmate si de concesionar, privind cantitatea si calitatea prestatiei.

Se vor verifica cantitatile de deseuri stradale transportate efectiv si stabilite in baza bonului de cantarire eliberat de depozit pentru utilajele desemnate sa transporte astfel de deseuri sau in baza altor modalitati agreate.

In rapoartele de constatare zilnica se va consemna si modul de rezolvare de catre operator a sesizarilor primite , eventual, penalitatile aplicate prestatorului pentru deficientele constatate. Prestatorul va pune zilnic la dispozitia autoritatii administratiei publice locale un autovehicul si, daca este cazul o statie de emisie-receptie sau un telefon mobil, pentru verificarea zonelor verzi care intra in programul de intretinere spatii verzi.

La sfarsitul fiecarei luni se intocmeste un proces-verbal de receptie, semnat de ambele parti, care cuprinde constatarile din rapoartele zilnice:

 • -  cantitati de lucrări executate

 • -  respectarea graficelor de timp pentru executia lucrărilor

 • -  corespondenta calitatii lucrarilor cu cea prevazuta in caietul de sarcini

 • -  deficientele si intarzierile constatate si termenele de remediere a acestora

Prestatorul raspunde si garanteaza material si financiar de buna desfasurare a lucrarilor, calitatea si cantitatea stabilite prin programul de prestatie.

Operatorul va incheia contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru transportul deseurilor rezultate din activitaea de salubrizare si intretinere spatii verzi.

Art.14. Drepturile si obligatiile autoritaiei administratiei publice locale

 • (1) - Autoritatea administratiei publice locale are urmatoarele drepturi in raport cu operatorul de servicii:

 • -  sa verifice, sa solicite refundamentarea si sa aprobe structura, nivelurile si ajustarile preturilor si tarifelor propuse de operatorul serviciului public de administrare a parcului

 • -  sa sanctioneze operatorul in cazul in care acesta nu respecta indicatorii de performanta si parametrii de eficienta la care s-a angajat, cu exceptia situatiilor care nu se datoreaza operatorului de servicii

 • (2) - Autoritatea administratiei publice locale are urmatoarele obligatii:

 • -  sa asigure un mediu de afaceri concurential si transparent

 • -  sa atribuie contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a parcului in conditiile legii

 • -  sa respecte si sa indeplineasca obligatiile asumate prin contractele de delegare a gestiunii

 • -  sa achite contravaloarea prestatiei efectuate de operator, conform clauzelor contractuale

 • -  sa pastreze confidentialitaea , in conditiile legii , a informatiilor cu privire la activitaea operatorilor, altele decat cele publice

Art.15. Drepturile si obligatiile operatorului de servicii

( 1) - Operatorul de servicii are urmatoarele drepturi:

 • -  sa incaseze contravaloarea serviciilor prestate, corespunzator calitatii si cantitatii acesteia

 • -  sa propuna ajustarea periodica a preturilor si tarifelor in functie de influentele intervenite in costurile de operare

 • (3) - Operatorul de servicii se obliga:

 • -  sa execute integral operatiunile stabilite in caietul de sarcini si graficele de executie a lucrarilor in timp

 • -  sa isi asigure in cel mai scurt timp dotarea tehnica si utilajele la care s-a angajat prin oferta si sa dispuna de personalul aferent prestarii serviciului

 • -  sa incheie contracte cu operatorii serviciilor de salubritate pentru colectarea si indepartarea deseurilor rezultate din activitatea de administrare a parcului prin lucrari de intrettinere si amenajare

 • -  sa anunte beneficiarul in cazul aparitiei unor cauze de forta majora care determina intarzieri in executia serviciului sau chiar incetarea temporara a acestuia si sa contribuie la minimalizarea efectelor negative ivite.

 • -  achitarea la termen a redeventei

Director Economic

Ec. Emilian Sala

Director Executiv

Ing. Dumitru Fildan

Director Executiv Adjunct

Ing. Dan Gherdan