Hotărârea nr. 512/2005

privind aprobarea inscrierii in circuitul civil a terenurilor cu nr topo. 2371 in suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 in suprafata de 32.132 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 2371 si 2890 in proprietatea privata a Municipiului Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea inscrierii în circuitul civil a terenurilor cu nr topo. 2371 în suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 în suprafața de 32.132 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 2371 și 2890 în proprietatea privată a Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114724 / 18.07.2005 prin care Direcției Patrimoniu solicită aprobarea înscrierii în circuitul civil a terenurilor cu nr topo. 2371 în suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 în suprafata de 32.132 mp. si trecerea terenului cu nr. topo 2371 și 2890 în proprietatea privată a Municipiului Oradea.

Terenul menționat nu este inscris în circuitul civil, fiind identificat cu Adeverinta O.J.C.G.C. Bihor nr.8191 / 12.07.2005, situat în Oradea, str. Barcăului.

Tinând cont de Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică si regimul juridic al acesteia,

În baza art.38 (2) lit.f) si art.46 (2), Legea nr. 215/2001, privind administratia publica locala.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă s t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului cu nr.topo 2371 în suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 în suprafata de 32.132 mp. reprezentând teren intravilan;

Art. 2. Se aprobă trecerea în proprieatea privată a Municipiului Oradea a terenului cu nr.topo 2371 în suprafata de 3.226 mp. si nr. topo. 2890 în suprafata de 32.132 mp..

Art. 3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredintează Direcția Patrimoniu

Art. 4. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian


Nr. 512

Dacin