Hotărârea nr. 509/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9189 si 9190 Oradea cu suprafata de 6.151 mp. fiecare si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastr

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea cu suprafața de 6.151 mp. fiecare și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea, reprezentînd teren situat în Oradea str.

Depozitului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 115521 din 20.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea cu suprafața de 6.151 mp. fiecare și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea, reprezentînd teren situat în Oradea str. Depozitului

Nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea s-au constituit din terenul identificat cu nr. topo 298/5, 298/9, 298/10, 298/11 și 299/5 conform Adeverițelor O.C.P.I.Bihor nr. 8311/15.07.2005 și 8312/11.07.2005, aflat în proprietatea Statului Roman.

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În baza art.38 (2) lit.f) și art.46(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de Carte Funciară a terenului identificat cu nr.topo 298/5 cu suprafața de 1.615 mp., 298/9 cu suprafața de3.155 mp., 298/10 cu suprafața de 6.159 mp., 298/11 cu suprafața de 1.690 și 299/5 cu suprafața de 1.837 mp. reprezentând teren intravilan;

Art. 2. Se aproba constituirea nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral

- mp.-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

mp.-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituie in nr.

Cadastral

- mp.-

9189

6151

298/10

C.F. 1320 Seleus

6.159

3.000

298/5

1.615

400

299/5

1.837

1.837

298/11

1.690

413

298/9

3.155

501

9190

6151

298/10

C.F. 1320 Seleus

6.159

3.159

298/5

1.615

1.215

298/11

1.690

1.277

298/9

3.155

500

Art. 3. Se aproba Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 9189 și

9190 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9189

6151

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

9190

6151

Art. 4. Se aproba trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 9189 și 9190 Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •   Direcția Patrimoniu

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Biroul Cadastru Topografi

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 509


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin