Hotărârea nr. 508/2005

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directa a terenului detinut in concesiune de catre SC Master SA, inscris in CFNDF nr. 1230, 1231 si 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704 , 1705 si 3394 in suprafata totala de 17.546 m

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directă a terenului deținut în concesiune de către SC Master SA, inscris în CFNDF nr. 1230, 1231 și 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704 , 1705 și 3394 in suprafața totală de 17.546 mp. situat in Oradea, șoseaua Borșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114738 din 18.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului de principiu pentru vanzarea prin negociere directă a terenului deținut în concesiune de către SC Master SA, inscris în CFNDF nr. 1230, 1231 și 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704 , 1705 și 3394 in suprafața totală de 17.546 mp. situat in Oradea, șoseaua Borșului

Terenurile aflate în proprietatea Municipiului Oradea sunt deținute de SC Master SA in concesiune, în baza contractelor nr. 722/2002 și 731/2002.

Terenul identificat cu nr. cadastral 1704 și 1705 în suprafață de 12348 mp a fost concesionat catre SC Master SA prin licitație publică în vederea realizării unui Complex motelier, parcare TIR și spălătorie auto, investiție în curs de derulare.

Terenul identificat cu nr. cadastral 3394 în suprafață de 5198 mp este ocupat de o stație de alimentare cu carburanți, o clădire comercială multifuncțională, o clădire P + E pentru magazin comercial, birouri și construcții speciale specifice unei stații PECO.

Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.4/2001,privind aprobarea Regulamentului de vanzare a terenurilor din domeniul privat al municipiului Oradea.

In baza art.38 (2) lit.f),h) și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art.1. Se dă acordul de principiu pentru vânzarea prin negociere directă a terenului deținut în concesiune de către SC Master SA, inscris în CFNDF nr. 1230, 1231 și 4933 Oradea cu nr. cadastral 1704 , 1705 și 3394 in suprafata totală de 17.546 mp. situat in Oradea, șoseaua Borșului în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Directia Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •   Serviciul Licitații - Valorificare Active

  • •  SC Master S.A.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 508


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin