Hotărârea nr. 507/2005

privind aprobarea concesionarii directe a suprafetei de 130 mp. din nr. topo 3581/24 inscris in CF nr. 10208 Oradea, situat in Oradea Piata Independentei, in favoarea SC Naturalfit SRL in vederea amenajarii unei terase

ROMANIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea concesionării directe a suprafeței de 130 mp. din nr. topo 3581/24 înscris în CF nr. 10208 Oradea, situat în Oradea Piața Independenței, în favoarea SC Naturalfit SRL în vederea amenajării unei terase

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114729 din 18.07.2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea concesionării directe a suprafeței de 130 mp. teren din nr. topo 3581/24 înscris în CF nr. 10208 Oradea, în vederea reamenajării unei terase.

SC Naturalfit S.R.L. deține o terasă amenajată pe terenul identificat cu nr. cadastral 4391 înscris în CF ndf 3366 Oradea, proprietate a municipiului Oradea .

Întrucât actualul amplasament va fi afectat de lucrările de reabilitare și mutare a liniilor de tramvai pe traseul Piața Independenței- Piața 1 Decembrie- str. Sucevei-str. D.Cantemir, prin Certificatul de urbanism nr. 1800/14.06.2005 și Avizul Comisiei Municipale de Urbanism și Amenajare a Teritoriului nr. 505/09.06.2005 s-a avizat favorabil realizarea unei terase pe suprafața de 130 mp identificată conform planului de situație anexat (în vecinatatea amplasamentului acualei terase).

În temeiul Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În conformitate cu alin. 16 din Legea nr. 453/2001 pentru modificarea și completarea Legii nr. 50 /1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor și Legea nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor,

În baza art. 38(2) lit.„f”, „g”, „h” și art. 46(2) din Legea nr. 215/2001 privind Administrația publică locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1 Se aprobă concesionarea directe a suprafeței de 130 mp. teren din nr. topo 3581/24 înscris în CF nr. 10208 Oradea, situat în Oradea str. Piața Independenței, în favoarea SC Naturalfit SRL pentru amenajarea unei terase.

Art. 2. Se aprobă concesionarea pe o perioada de 10 ani începând cu data 01.09.2005, cu posibilitatea prelungirii prin acordul părților.

Art. 3. Se aproba redevența de 20,00 lei/mp/an. Redevența se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist având ca bază de calcul luna iulie 2005.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu din cadrul Primărie Oradea

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Primăria municipiului Oradea

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară, Biroul Carte Funciară.

  • -  S.C. NATURALFIT S.R.L..

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005. Nr. 507


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin