Hotărârea nr. 505/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9286 si 9287 Oradea cu suprafata de 75 si respectiv 69 mp. situat in Oradea str. Colinelor si darea acordului de principiu pentru vinzarea prin negoci

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9286 și 9287 Oradea cu suprafața de 75 și respectiv 69 mp. situat în Oradea str. Colinelor și darea acordului de principiu pentru vînzarea prin negociere directă a terenului menționat către S.C. CVADRIGA 001 S.R.L.,

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114751 din 18.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpurilor de proprietate cu nr. cadastrale 9286 și 9287 Oradea cu suprafața de 75 și respectiv 69 mp. situat în Oradea str. Colinelor și darea acordului de principiu pentru vînzarea prin negociere directă a terenului menționat către S.C. CVADRIGA 001 S.R.L.

Terenul luat în studiu este situat în Oradea str. Colinelor.

Nr. cadastral 9286 Oradea se constituie din cota de 75/910 mp. teren identificat cu nr. topo 6193/2 înscris în C.F. 26137 Oradea, cota de 75/910 fiind proprietatea Statului Roman, reprezentând cale de acces la proprietatea deținută de societatea menționată asupra cotei de 598/910mp din nr. topo 6193/2 înscris în CF 26137 Oradea.

Nr. cadastral 9287 Oradea se constituie din cota de 69/5.236 mp. teren identificat cu nr. topo 6193/25 înscris în C.F. 29932 Oradea, aflat în proprietatea Statului Roman ( în cotă de 2968/5.236mp) și asigură legătura dintre proprietățile private ale solicitantului identificate cu nr. topo 6193/2 înscris în CF 26137 Oradea și nr. topo 6197/8 înscris în CF nr. 52436 Oradea

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local nr. 4/2001 privind aprobarea Regulamentului de vânzare a terenurilor din domeniul privat al Municipiului Oradea

Ținând cont de prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, În baza art.38 (2) lit.f), h) și art.46(2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aproba constituirea nr. cadastrale 9286 și 9287 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr.

Cadastral -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral -mp.-

9286

75

6193/2

C.F. 26137 Oradea

910

75

9287

69

6193/25

C.F. 29932 Oradea

5.236

69

Art. 2. Se aproba Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr cadastrale 9286 și 9287 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9286

75

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

9287

69

Art. 3. Se aproba trecerea in proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastrale 9286 și 9287 Oradea.

Art. 4. Se dă acordul de principiu în vederea vânzării prin negociere directă a suprafeței de 75 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9286 Oradea și a suprafeței de 69 mp. teren identificat cu nr. cadastral 9287 Oradea, în favoarea S.C. CVADRIGA 001 S.RL. Oradea, în vederea întocmirii raportului de evaluare.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • •  Direcția Patrimoniu

 • •  Serviciul Patrimoniu

 • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

 • •  S.C. CVADRIGA 001 S.R.L

  PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

  Suciu Silvia


  Oradea, 28 iulie 2005.

  Nr. 505


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin