Hotărârea nr. 503/2005

privind aprobarea organizarii unei licitatii publice deschise pentru concesionarea terenului inscris in CFndf 6490 Oradea cu nr. cadastral 7027 in suprafata de 2624 mp si nr. cadastral 7028 in suprafata de 1301 mp, situat in Oradea sos. Borsului cu dest

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea terenului înscris în CFndf 6490 Oradea cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1301 mp, situat în Oradea sos. Borșului cu destinația de depozite materiale de construcții

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114744din 18.07.2005 prin care Primaria Municipiului Oradea prin Direcția Patrimoniu propune aprobarea organizării unei licitații publice deschise pentru concesionarea terenului înscris în CFndf 6490 Oradea cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1301 mp, situat în Oradea sos. Borșului cu destinația de depozite materiale de construcții

Terenul identificat cu nr. cadastral 7027 și 7028 înscris în CFNDF 6490 Oradea este proprietatea Municipiului Oradea.

Prin Avizul CMUAT nr. 585 și 609 / 05.07.2005, pe terenul luat în studiu s-a avizat favorabil amenajare Depozit materiale de construcții.

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În temeiul Legii nr. 219/1998 privind regimul concesiunilor, cu modificările și completarile ulterioare

În baza art.38 (2) lit.f),g), h) și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

Hotărește:

Art. 1. Se aprobă organizarea unei licitații publice deschise pentru concesionarea terenului înscris în CFndf 6490 Oradea cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1.301 mp., situat în Oradea sos. Borșului cu destinația de depozite materiale de construcții

Art. 2. Se aprobă Studiul de oportunitate pentru licitația publică deschisă privind concesionarea terenului. identificat conform anexei nr.1care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 3. Se aprobă Caietul de sarcini pentru licitația publică deschisă privind concesionarea terenului. identificat conform anexei nr.2 care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 4. Se aprobă durata concesiunii de 49 ani, începand cu data de întîi a lunii următoare celei în care se adjudecă terenul

Art.5. Se aprobă prețul de pornire a licitației in valoare de 4,00 lei/mp/an fără TVA

Art. 6. Redevența adjudecată în urma licitației se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețurilor de consum inflaționist.

Art. 7. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 8. Prezenta hotărâre se comunică cu :

 • -  Direcția Patrimoniu

 • -  Serviciul Patrimoniu

 • -   Serviciul Achiziții Publice - Valorificări Active.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 503

SECRETAR

Florian

Dacin

Anexa nr. 1 la H.C.L. nr. 503 din data de 28 iulie 2005

Studiu de oportunitate

pentruconcesionarea terenului înscris în CFndf 6490 cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1301 mp, situat în Oradea sos. Borșului cu destinația de depozite materiale de construcții

 • 1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

  • 1.1  Prezentul Studiu de Oportunitate a fost întocmit din inițiativa Primăriei Municipiului Oradea-Direcția Patrimoniu, cu scopul de a stabili condițiile de realizare, pe terenul situat în municipiul Oradea sos. Borșului, pentru realizarea unor Depozite de materiale de construcții.

  • 1.2 Construirea Depozitelor de materiale de construcții se va face în conformitate prevederile Avizului C.M.U.A.T. nr. 585 și 609 / 05.07.2005.

  • 1.3 Terenul aparține Municipiului Oradea.

 • 2. MOTIVATII

  • 2.1 Prezentul Studiu de oportunitate pentru licitația publică deschisă de concesionare s-a elaborat în baza Planului Urbanistic de Detaliu aprobat prin Avizul CMUAT nr. 585 și 609 / 05.07.2005, care propune amplasamentul situat în Oradea sos. Borșului, în vederea Construirii unor depozite materiale de construcții și completarea fondului construit existent cu propunerile de organizare urbanistică a zonei și Regulamentul aferent, conform documentației tehnice anexate.

 • 3. INVESTIȚII

9

 • 3.1. Obiectivul propus pe terenul identificat cu nr. cadastral 7027 și 7028 Oradea este Depozite de materiale de construcții.

 • 3.2. Termenul de finalizare a investiției este de doi ani de la data eliberării de Autorizației de construcție de către Primăria Municipiului Oradea.

 • 4. PREȚUL

9

 • 4.1 Prețul de pornire a licitației pentru terenul situate în Oradea sos. Borșului, identificat cu nr. cadastral 7027 și 7028 Oradea, este de 4,00 lei / mp. / an, prețul urmând a fi stabilit în urma licitației publice deschise.

 • 4.2 Redevența stabilită prin licitație, se va actualiza trimestrial în funcție de indicele prețului de consum inflaționist preluat din Buletinul Statistic, având ca bază de calcul luna adjudecării terenului prin licitație.

 • 5. MODALITATEA DE ORGANIZARE A LICITAȚIEI

9

5.1 Pentru organizare a licitației se are în vedere recurgerea la procedura licitației publice deschise.

Anexa nr. 2 la H.C.L. nr. 503 din data de 28 iulie 2005

C A I E T D E S A R C I N I

pentru concesionarea terenului înscris în CFndf 6490 cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1301 mp, situat în Oradea sos. Borșului cu destinația de depozite materiale de construcții

1. OBIECTUL CONCESIONĂRII

 • 1.1. Se supune licitației publice deschise terenul situat în Oradea, sos. Borșului, identificat cu nr. cadastral 7027 în suprafață de 2.624 mp și nr. cadastral 7028 în suprafață de 1.301 mp,.

1.2 Terenul situat în Oradea, precizat în planul de situație anexat, în suprafață totață de 3.925 mp. este promovat pentru Construire depozite materiale de construcții, în conformitate cu prevederile Avizului CMUAT nr. 585 și 609 / 05.07.2005.

 • 1.3. Terenul aparține municipiului Oradea.

2. DURATA CONCESIONĂRII

 • 2.1. Termenul pentru care se concesionează terenul identificat la pct. 1.1 este de 49 ani, începând cu data de întâi a lunii următoare adjudecării terenului.

 • 2.2. Durata concesiunii poate fi prelungită cu acordul părților.

3. ELEMENTE DE PREȚ

9

 • 3.1. Prețul de pornire la licitația pentru concesionarea terenului este de 4,00 lei/mp/an.

 • 3.2. Redevența adjudecată prin licitație va fi indexată trimestrial cu indicele prețurilor de consum inflaționist cumulat preluat din Buletinul Statistic având ca bază de calcul luna adjudecării terenului;

 • 3.3. TVA nu este inclusă în redevență și se calculează ca și cotă procentuală asupra redevenței stabilite trimestrial, conform prevederilor legale în vigoare la data facturării.

 • 3.4. Redevența se va achita trimestrial, în conformitate cu prevederile contractului de concesiune;

 • 3.5. Neplata în termen de 2 trimestre consecutive sau două trimestre considerate restante în cursul unui an calendaristic duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune și încetarea concesiunii cu pierderea garanției prevăzute la pct. 5.2 și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • 3.6. Pentru neplata la termen a redevenței se datorează majorări de întârziere stabilite prin contractul de concesiune.

4. CARACTERISTICILE INVESTIȚIEI

9

 • 4.1. Investiția se va realiza în conformitate cu prevederile Avizului CMUAT nr. 585 și 609 / 05.07.2005 și Autorizației de construcție.

 • 4.2. Termenul de finalizare și luare în folosință a investiției este de un doi ani de la data obținerii autorizației de construcție.

 • 4.3. Nefinalizarea investiției în termenul stabilit dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune și pierderea garanției de bună execuție a contractului.

5. GARANȚII

9

 • 5.1. Garanția de participare la licitație se va transfera în contul de garanții de bună execuție a contractului și se va restitui după luarea în folosință a investiției și înscrierea construcției în evidențele de Carte funciară, în cazul în care nu se vor aplica prevederile contractuale cu privire la pierderea garanției.

2. La încheierea contractului de concesiune , concesionarul (persoana care adjudecă terenul) va avea obligația constituirii unei garanții de bună plată, garanție ce se constituie în procent de 50% din redevența datorată pentru primul an de concesionare . Modalitatea de constituire, utilizare sau restituire a garanției se stabilesc prin contractul de concesiune.

6. DREPTURILE PĂRȚILOR

9

Drepturile concesionarului

 • 6.1. Concesionarul are dreptul de a exploata în mod direct, pe riscul și pe răspunderea sa, terenul care face obiectul contractului de concesiune;

 • 6.2. Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunului care face obiectul concesiunii , potrivit naturii bunului și obiectivelor stabilite de părți prin contractul de concesiune.

Drepturile concedentului

 • 6.3. Concedentul are dreptul să inspecteze terenul concesionat, să verifice stadiul de realizare a investițiilor și respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

 • 6.4. Concedentul are dreptul să modifice în mod unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, din motive excepționale legate de interesul național sau local;

 • 6.5. Concedentul are dreptul să rezilieze unilateral contractul de concesiune pentru nerespectarea clauzelor referitoare la obligațiile concesionarului.

7. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

9                                9

Obligațiile concesionarului

 • 7.1. Concesionarul are obligația să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.2. Concesionarul are obligația să depună documentația necesară obținerii Autorizației de construcție în maxim un an de la data semnării contractului de concesiune;

 • 7.3. Concesionarul se obligă, sub sancțiunea rezilierii contractului și pierderii garanției de bună execuție a contractului, la finalizarea investiției în termen de doi ani de la data obținerii Autorizației de construcție;

7.4 Concesionarul are obligația să folosească terenul numai pentru destinația aprobată prin P.U.D..

 • 7.5. Concesionarul își asumă riscul pentru existența unor eventuale rețele de utilități care ar subtraversa terenul și are obligația obținerii tuturor avizele și acordurile necesare pentru realizarea obiectivului precum și obligația realizării pe cheltuială proprie a accesului la teren;

 • 7.6. Concesionarul nu poate subconcesiona terenul ce face obiectul concesiunii;

 • 7.7. Concesionarul este obligat să plătească redevența stabilită prin contract la termenele stabilite;

 • 7.8. La încetarea contractului de concesiune în condițiile stabilite prin contract, concesionarul este obligat să restituie concedentului, în deplină proprietate bunurile de retur, în mod gratuit și libere de orice sarcini;

 • 7.9. La încetarea contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, excluzând forța majoră și cazul fortuit;

 • 7.10. Concesionarul își asumă în totalitate responsabilitățile de mediu pe toată durata concesiunii.

 • 7.11. În cazul în care concesionarul sesizează existența sau posibilitatea existenței unei cauze de natură să conducă la imposibilitatea realizării activității va notifica de îndată acest fapt concedentului.

Obligațiile concedentului

 • 7.12. Concedentul are obligația să pună la dispoziția concesionarului terenul liber de sarcini;

 • 7.13. Concedentul are obligația să întocmească și să semneze contractul de concesionare în maxim 30 (treizeci ) zile calendaristice de la data adjudecării terenului;

 • 7.14. Concedentul are obligația să predea terenul către concesionar ( pe bază de proces verbal de primire -predare) în maxim 10 (zece) zile de la data semnării contractului de concesionare;

 • 7.15. Concedentul are obligația să elibereze Autorizația de construcție pentru realizarea investiției în maxim 30 (treizeci) zile calendaristice de la data depunerii actelor legale necesare de către concesionar.

 • 7.16. Concedentul are obligația să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune;

 • 7.17. Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute expres de lege;

 • 7.18. Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingerea drepturilor concesionarului.

8. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

 • 8.1. Contractul de concesiune încetează în următoarele situații:

 • a) La expirarea duratei stabilite în contract, dacă părțile nu convin, în scris, prelungirea acestuia, în condițiile legii;

 • b) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste și prealabile în sarcina concedentului;

 • c) În cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere , cu plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului;

 • d) Neplata timp de două trimestre consecutive a redevenței sau două trimestre considerate restante în cursul anului calendaristic, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune cu pierderea garanției definitive și plata unei despăgubiri în sarcina concesionarului de 50% din valoarea redevenței anuale indexate la zi;

 • e) La dispariția, dintr-o cauză de forță majoră, a bunului concesionat sau în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-l exploata, prin renunțare, fără plata unei despăgubiri;

 • f) Neplata garanției stabilită prin contractul de concesiune, dă dreptul concedentului la rezilierea unilaterală a contractului de concesiune;

 • g) În cazul în care investiția nu a fost finalizată în termenul și condițiile stabilite, concedentul poate rezilia unilateral contractul de concesiune. În această situație se consideră bunuri de retur: terenul și investiția, indiferent de stadiul de realizare.

 • h) În cazul în care interesul național sau local o impune, prin răscumpărarea concesiunii, care se poate face numai prin act administrativ al organului care a aprobat concesiunea, la propunerea concedentului; În acest caz se va întocmi o documentație tehnico-economică în care se va stabili prețul răscumpărării. În această situație de încetare a concesiunii nu se percep daune.

 • 8.2. La încetarea ,din orice cauză , a contractului de concesiune bunurile ce au fost utilizate de concesionar în derularea concesiunii vor fi repartizate după cum urmează:

 • a) bunuri de retur: terenul și investiția realizată;

 • b) bunuri de preluare: nu se prevăd;

 • c) bunuri proprii: nu se prevăd.

9. CONTROLUL

 • 9.1. Conform art. 954 din Legea nr 219/1998, dreptul de control asupra concesiunilor de interes local revine concedentului și organelor financiare.

10. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9

 • 10.1. Litigiile de orice fel care decurg din executarea contractului de concesiune se vor soluționa pe cale amiabilă. În cazul în care acest lucru nu este posibil litigiul va fi transmis spre soluționare instanței judecătorești de drept comun.

11. DISPOZITII FINALE

 • 11.1. În caz de renunțare, după adjudecarea concesiunii, concesionarul pierde garanția de participare la licitație.

 • 11.2. Drepturile și îndatoririle părților se stabilesc prin contractul de concesiune.