Hotărârea nr. 50/2005

privind aprobarea rectificarii bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E

Privind aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005.

Analizând Raportul de specialitate nr.53.020 din 17 ianuarie 2005, întocmit de către

Direcția Finanțe Locale prin care se propune Consiliului local al municipiului Oradea aprobarea rectificării bugetului local al municipiului Oradea pe anul 2005,

Conform prevederilor art.15 alin.2 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr.45/2003, privind finanțele publice locale,

În baza art. 38 alin.2 lit.d și n și art.46 alin.3 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă utilizarea fondului de rulment constituit la 31.12.2004 conform anexei nr.1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. Se aprobă lista obiectivelor de investiții care urmează a fi finanțate din fondul de rulment conform anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3. Se aprobă majorarea bugetului împrumuturilor interne cu suma de 2.151.692 mii lei pentru finanțarea următoarelor obiective de investiții:

  • •  Modernizare intersecții semaforizate, montare cronometre Nufărul - 882.463 mii lei

  • •  Modernizare intersecții semaforizate, montare cronometre Magheru - 220.616 mii lei

  • •  Modernizare intersecții semaforizate, montare cronometre Cantemir - 397.109 mii lei

  • •  Modernizare strada Caișilor - 651.504 mii lei.

Art.4. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică și Direcția tehnică.

Art.5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Direcția tehnică.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005 Nr.50.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin

Anexa 1
la HCL nr.50 din 27.01.2005
Bugetul de Ceheltuieli din Fondul de Rulment 2005
mii lei
Nr. crt.Clasificatie bugetaraValoare inclusiv TVA
CapitolArticol
51.31.05 Autoritati publice24.07"8,152"
1Autoritati publice"8,152"
57.31.02 Invatamant prescolar24.01" 2,438,806 "
24.02" 331,733 "
24.03" 104,868 "
27" 56,998 "
28" 3,902,446 "
57.31.03 Invatamant priar si gimnazial24.01" 2,987,068 "
24.02" 150,767 "
24.03" 166,173 "
27" 283,170 "
57.31.04 Invatamant liceal24.01" 10,637,733 "
24.02" 589,997 "
24.03" 298,766 "
27" 123,855 "
28" 825,020 "
57.31.05 Invatamant profesional24.01" 421,104 "
24.02" 21,728 "
24.03" 24,657 "
2Total Invatamant" 23,364,889 "
58.31.05 Sanatate - Crese24.01"137,148"
24.03"9,577"
3Total Sanatate"146,725"
59.31.50"Alte institutii privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret"40.80"1,000,000"
4"Alte institutii privind cultura, religia si activitatea sportiva si de tineret""1,000,000"
60.31.50"Asistenta sociala, alocatii, pensii ajutoare si indemnizatii"40.09"800,000"
72"6,000,000"
5"Total Asistenta sociala, alocatii, pensii ajutoare si indemnizatii""6,800,000"
63.31.03Iluminat24.02"2,814,838"
63.31.13Introducerea de gaze naturale in localitati72"1,300,000"
63.31.50Alte actiuni privind dezvoltarea pubilca si locuinte24.01"104,224"
24.02"142,097"
24.03"201,479"
24.07"915,889"
40.80"500,000"
25"261,971"
27"35,232"
72"893,280"
6Total Servicii de Dezvoltare Publica si Locuinte"7,169,010"
68.31.12Transporturi si Comunicatii27"6,567,625"
7Total Transporturi si Comunicatii"6,567,625"
886.31.10Imprumuturi80.07" 92,922,754 "
TOTAL"137,979,155"
--------------------------------------------------------------------------------
Anexa 2
la HCL nr.50 din 27.01.2005
Lista obiectivelor de investitii finantate din fondul de rulment - 2005
mii lei
Nr. crt.Clasificatie bugetaraValoare inclusiv TVA
CapitolObiectiv
60.31"Asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii"Reabilitare camin social nr. 3 str Moreni"6,000,000"
1"Total Asistenta sociala,alocatii, pensii, ajutoare si indemnizatii""6,000,000"
63.31Servicii de dezvoltare publica si locuinteAchizitii actiuni Distrigaz Vest"1,300,000"
Imprejmuire Cimitir Municipal"741,804"
Amenajare Stadion Municipal"26,132"
Reabilitare Cetatea Oradea"90,062"
Dotari administrative"35,282"
2Total Servicii de dezvoltare publica si locuinte"2,193,280"
TOTAL "8,193,280"