Hotărârea nr. 494/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9022 Oradea in suprafata de 1.361 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9022, situat in O

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9022 Oradea în suprafața de 1.361 mp. și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9022, situat în Oradea str. Maramureșului

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr.114749/ 18.07.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9022 Oradea în suprafața de 1.361 mp. și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9022 .

Nr. cadastral 9022 provenit din nr. topo 7903 înscris în CF 4751 Oradea, este proprietatea municipiului Oradea .

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În baza art.38 (2) lit. f), și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9022 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

7903

CF 4751 Oradea

7.510

1.361

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 9022 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9022

1.361

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art. 3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu nr. cadastral 9022 în suprafață de 1.361 mp, situat pe str. Maramureșului.

Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 494

SECRETAR

Florian Dacin