Hotărârea nr. 493/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9174 si 9175 Oradea si trecerea in proprietatea publica a municipiului Oradea, a imobilului identificat cu nr. cadastrale 9174 si 9175 reprezentind teren

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9174 și 9175 Oradea și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea, a imobilului identificat cu nr. cadastrale 9174 și 9175 reprezentînd teren și clădirile aparținînd Școlii Generale nr. 12 Oradea str. Gh. Pop de Băsești

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 113964 din 14.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 9174 și 9175 Oradea în suprafață totală de 13.755 mp și trecerea în proprietatea publică a municipiului Oradea, a imobilului identificat cu nr. cadastrale 9174 și 9175 reprezentînd teren și clădiri aparținînd Școlii Generale nr. 12 Oradea str. Gh. Pop de Băsești

Având în vedere prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

În conformitate cu poziția 6468:6472 și 7178 din anexa 2 la H.G. nr. 970 / 2002 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiuluiI Oradea,

In baza art.38 (2) lit.f), art.46 (2) și art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschidrea unei noi coli de Carte Funciară a suprafeței de 16.825 mp din nr. topo. 2438/4 teren identificat cu Adeverința O.C.P.I. Bihor nr. 8192/ 12.07.2005, reprezentînd teren intravilan aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă radierea dreptului de folosința deținut de Parohia Ortodoxă Română asupra nr. topo 2438/2 înscris în CF nr. 2649 Sântandrei

Art. 3. Se aprobă constituirea nr cadastrale 9174 și 9175 Oradea astfel:

Nr. Cadastral nou constituit

Suprafața nr. Cadastral -mp-

Nr. Topo din care se constituie nr. Cadastral

C.F. in care este inscris nr. topo

Suprafata de teren inscrisa in C.F.

- mp-

Suprafața ce se dezlipeste din nr. Topo si se constituuie in nr. Cadastral -mp.-

9174

8.775

2438/4

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr.

8192/2005

16.825

8.775

9175

4.980

2438/1

2649 Sintandrei

1.439

1.439

2438/2

1.439

1.439

2438/4

Adeverința

O.C.P.I. Bihor nr.

8192/2005

16.825

2.102

Art. 4. Se aprobă planul cadastral de amplasare și delimitare a bunului imobil cu nr. cadastrale 9174 și 9175 Oradea astfel:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9174

8.775

Municipiul Oradea

Legea 213/1998 și

9175

4.980

HG 970/2002

Art. 5. Se aprobă trecerea terenului și edificatelor înscrise în anexa nr.1 „Fișa corpului de proprietate”, identificate cu nr. cadastrale 9174 în suprafață de 8.775 și 9175 Oradea în suprafață de 4.980 mp., reprezentând teren și clădiri aparținând Școlii Generale nr. 12 Oradea str. Gh. Pop de Băsești, în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •   Direcția Patrimoniu

  • •   Serviciul Patrimoniu

  • •   Biroul Cadastru Topografi

  • •   Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia


Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 493


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin