Hotărârea nr. 490/2005

privind darea acordului de principiu pentru amplasarea unei statii de pompare a apelor uzate a RA – Apa Canal Oradea

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind darea acordului de principiu pentru amplasarea unei stații de pompare a apelor uzate a RA - Apa Canal Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114727/ 18.07.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune darea acordului de principiu pentru amplasarea unei stații de pompare a apelor uzate a RA - Apa Canal Oradea,

Terenul va fi destinat amplasării unei stații de pompare a apelor uzate pentru preluarea canalizării din Cartierul Europa.

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În baza art.38 (2) lit. f), art.46 (2) și art. 125 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se dă acordul de principiu pentru amplasarea unei stații de pompare a apelor uzate pentru preluarea canalizării din Cartierul Europa.

Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • • Direcția Patrimoniu

5

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • • Arhitect - Șef

  • • R.A. Apa Canal

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 490

CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin