Hotărârea nr. 49/2005

privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari “G.GALILEI 16”, situata in Oradea str. G.Galilei nr. 16 bl. X 7 sc. B, pe motiv ca au construit acoperisul imobilului de la adres

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă RÂ R E privind aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari “G.GALILEI 16”, situata în Oradea str. G.Galilei nr. 16 bl. X 7 sc. B, pe motiv că au construit acoperisul imobilului de la adresa de mai sus asa cum este prevazut în H.C.L. nr. 629/2003.

Analizând Raportul de specialitate nr. 126.897 din data de 12 ianuarie 2005, întocmit de către Direcția Economică prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea scutirii de plata impozitului pe cladiri datorate de proprietarii Asociatiei de Proprietari “ G.GALILEI 16” ,situata în Oradea str. G.Galilei nr. 16 bl. X 7 sc. B, pe motiv ca au construit acoperisul imobilului de la adresa de mai sus asa cum este prevazut în H.C.L. nr. 629/2003.

Ținând seama de prevederile art.115 din Ordonanța Guvernului nr.92/2003 privind Codul de procedură fiscală,

Având în vedere dispozițiile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 629/2003, privind aprobarea Regulamentului de de acordare a facilităților fiscale persoanelor fizice la plata impozitelor și taxelor locale,

În baza art. 38 alin (2) lit.d și art. 46 alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. (1) Se aprobă scutirea de la plata impozitului pe cladiri pentru anul fiscal 2005, a proprietarilor de apartamente situate în blocul X 7 sc.B de pe str. G.GALILEI NR. 16, cuprinsi în tabelul de mai jos, care face parte integrantă din prezenta hotărâre, cu conditia achitarii debitelor restante.

1.

IONAS CATALINA

ap.

21 - rol fiscal 6/5372

-impozit pe cladiri =734000 lei

2.BOGDAN ANCA

ap.

22 - rol fiscal 6/6712

-impozit pe cladiri =764000 lei

3.

CIGHIR ANA

ap.

23 - rol fiscal 6/6101

-impozit pe cladiri =733000 lei

4.

REGYES VERONICA

ap.

24 - rol fiscal 6/838

-impozit pe cladiri =699000 lei

5 .

LUDVING MAGDALENA

ap. 25 - rol 6/848

- impozit pe cladiri =743000 lei

6.

PANTEA DANIEL

ap.

26 - rol 839

- impozit pe cladiri = 950000 lei

7.

TERNOVAN GEZA

ap.

27 - rol 6/5562

- impozit pe cladiri = 991000 lei

8.

OLAR VIORICA

ap.

28 - rol 6/7148

- impozit pe cladiri =747000 lei

9.

GECZI FLOARE

ap.

29 - rol fiscal 6/

- impozit pe cladiri =738000 lei

10

. BADAU MARIANA

ap.

30 - rol fiscal 6/7056

- impozit pe cladiri =921000 lei

11

. TERNOVAN GEZA

ap.

31 - rol fiscal 6/4790

- impozit pe cladiri = 782000 lei

12

. PASC DELIA

ap.

32 - rol fiscal. 6/5865

- impozit pe cladiri = 706000 lei

13

. HOLLOSI MARGARETA ap. 33 - rol fiscal 6/610

- impozit pe cladiri = 702000 lei

14

. SZABO GYULA

ap.

34 - rol fiscal 6/842

- impozit pe cladiri = 973000 lei.

15

. BUCUR ERZSEBET

ap.

35 - rol fiscal 6/5394

- impozit pe cladiri = 766000 lei

16

. POPA REMUS

ap.

36 - rol fiscal 6/7490

- impozit pe cladiri = 735000 lei

17

. PARCALAB ANA

ap.

37 - rol 6/5332

- impozit pe cladiri = 728000 lei

18

. PETRUT ALEXANDRU

ap. 38 - rol 6/5499

- impozit pe cladiri =760000 lei

19

. GAVRIS CORNEL

ap,

39 - rol fiscal 6/5673

- impozit pe cladiri = 814000 lei

20

.BARTHA ERNO

ap.

40 - rol fiscal 3/10806

- impozit pe cladiri = 733000 lei

TOTAL


15.719.000 lei

(2) Se aprobă prelungirea termenului de depasire a cererii de la data de 30.09.2004 (prevazuta în H.C.l..629 ) la data de 27.10.04 (data cererii) .

Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Economică.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția Economică,

  • -  Proprietarii apartamentelor situate în Oradea str. G.Galilei nr. 16 bl. X 7 sc, B, prin grija Direcției Economice.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Nicușor Lăpădatu

Oradea, 27 ianuarie 2005 Nr.49.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin