Hotărârea nr. 489/2005

privind aprobarea planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9180 Oradea in suprafata de 28 mp. si trecerea in proprietatea privata a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9180, situat in Orade

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Â R Â R E

privind aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9180 Oradea în suprafața de 28 mp. și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9180, situat în Oradea b-dul. Dacia

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 14745/ 18.07.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9180 Oradea în suprafața de 28 mp. și trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea, a terenului identificat cu nr. cadastral 9180 .

Terenul menționat este situat în Oradea, str. B-dul Dacia.

Nr. cadastral 9180 provenit din nr. topo 4842/73 identificat conform adeverinței nr. 7551/2005 eliberată de O.C.P.I. , este proprietatea municipiului Oradea .

Ținând cont de prevederile Legii 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia

În baza art.38 (2) lit. f), și art.46 (2) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locală

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă înscrierea în circuitul civil prin deschiderea unei noi coli de carte funciară a numărului topografic 4842/73 în suprafață de 862 mp identificat conform Adeverinței nr. 7551 din 2005 reprezentând teren intravilan aflat în proprietatea publică a Municipiului Oradea.

Art. 2. Se aprobă constituirea nr. cadastral 9180 Oradea astfel:

Nr.topo.din care se constituie nr.cadstral

Nr.C.F. în care este înscris nr.topo.

Suprafata de teren înscrisa în C.F.

-mp.-

Suprafata ce se dezlipeste din nr.topo.si se constituie în nr.cadstral

-mp-

4842/73

Adev. 7551/2005

862

28

Art 3. Se aprobă Planul de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral nr. 9180 Oradea:

Nr. cadastral al corpului de proprietate

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9180

28

Municipiul Oradea

Legea nr. 213/1998

Art 4. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenul identificat cu nr. cadastral 9180 Oradea.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Biroul Cadastru și Topografi

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

Nr. 489


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin