Hotărârea nr. 487/2005

privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit a terenului si cladirilor situate in Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579, din proprietatea publica a Statului Român si administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul Gene

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii cu titlu gratuit a terenului și clădirilor situate în Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Județean al Politiei de Frontieră Bihor, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local al Municipiului Oradea

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114746 din 18.07.2005 prin care Direcția Patrimoniu solicită aprobarea trecerii cu titlu gratuit a terenului și clădirilor situate în Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Județean al Politiei de Frontieră Bihor, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local Oradea

Imobilul situat în Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificat cu nr. Inv. M.F.P. 107.579 se compune din suprafața de 8192 mp teren și 10 clădiri cu suprafața construită de 1454 mp. identificate conform tabelului anexă .

Construcțiile au fost realizate de către Inspectoratul Județean al Politiei de Frontieră Bihor din fondurile statului, motiv pentru care bunul a fost cuprins în domeniul public al statului, fără a se opera intabularea la Cartea funciară.

Imobilul 49-199, identificat cu nr. de Inv. M.F.P. 107.579 este înscris în Inventarul Domeniului public al Statului Român atestat prin H.G. nr. 45/2003.

Având în vedere prevederile art. 9 din Legea nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia,

In baza art.38 (2) lit.f), art.46 (2) , art. 122 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA h o t ă r ă ș t e:

Art. 1. Se aprobă trecerea cu titlu gratuit a terenului și clădirilor situate în Oradea, Episcopia Bihor 49-199 identificate cu nr. Inv. M.F.P. 107.579, din proprietatea publică a Statului Român și administrarea Ministerului de Interne, Inspectoratul General al Politiei de Frontiera, Inspectoratul Județean al Politiei de Frontieră Bihor, în proprietatea publică a Municipiului Oradea și administrarea Consiliului Local Oradea

Art. 2 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • -  Direcția Patrimoniu

  • -  Serviciul Patrimoniu

  • -  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară

  • -  Inspectoratul Județean al Politiei de Frontieră Bihor.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 487

SECRETAR

Florian Dacin