Hotărârea nr. 485/2005

privind aprobarea planului de amlasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9026 Oradea si transmiterea in folosinta gratuita a terenului identificat cu numarul cadastral 9026 in suprafata de 1.904 mp. situat in Oradea Piata taranil

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea planului de amlasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9026 Oradea și transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat cu numărul cadastral 9026 în suprafață de 1.904 mp. situat în Oradea Piața Țăranilor, în favoarea Parohiei Sfânta Vineri

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 114754 / 18.07.2005, prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea planului de amlasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9026 Oradea și transmiterea în folosință gratuită a terenului identificat cu numărul cadastral 9026 Oradea în suprafață de 1.904 mp. reprezentând teren intravilan situat în Oradea Piața Țăranilor în favoarea Parohiei Sfânta Vineri

Prin Avizul CMUAT nr. 417/25.05.2005 și Certificatul de Urbanism nr. 1825 din 15.06.2005 se avizează favorabil construirea unei Biserici Ortodoxe în Oradea, Piața Țăranilor.

Terenul identificat cu nr. cadastral 9026 se constituie din cota de 1904/2125 mp teren cu nr. topo 774/1 înscris în CF nr. 82955 Oradea aflat în proprietatea municipiului Oradea.

În baza art.38 (2) lit.f), c), și s), art.46(2) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea nr. cadastra 9026 Oradea astfel:

Nr. cadastra l nou creat

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și din care se constituie nr. cadastral -mp-

9026

774/1

82955 Oradea

2125

1904

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastral 9026 Oradea.

Număr cadastral al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

9026

1904

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

Art. 3. Se aprobă darea în folosință gratuită a suprafeței de 1.904 mp teren cu numărul cadastral 9026 Oradea, situat în Oradea, Piața Țăranilor, în favoarea Parohiei Sfânta Vineri, în vederea realizării unei biserici ortodoxe .

Art. 4. Durata dării în folosință gratuită este de 49 de ani începînd cu data de 01.08.2004.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primaria Municipiului Oradea

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Primăria Municipiului Oradea

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  OCPI Bihor

  • •  Parohia Sfânta Vineri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ

Nr. 485

SECRETAR

Florian Dacin