Hotărârea nr. 482/2005

privind aprobarea Planului de amplasament si delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3873 si 7070 Oradea si transmiterea in folosinta gratuita a terenului in suprafata de 998 mp identificat cu nr. cadastrale 3873 si 7070, situat in Orad

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3873 și 7070 Oradea și transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 998 mp identificat cu nr. cadastrale 3873 și 7070, situat în Oradea str.

Constantin Noica nr. 27 în favoarea Parohiei Reformate Oradea - Seleuș

Analizând Raportul de specialitate înregistrat sub nr. 113248 din 13.05.2005 prin care Direcția Patrimoniu propune aprobarea Planului de amplasament și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3873 și 7070 Oradea și transmiterea în folosință gratuită a terenului în suprafață de 998 mp identificat cu nr. cadastrale 3873 și 7070, situat în Oradea str. Constantin Noica nr. 27 în favoarea Parohiei Reformate Oradea - Seleuș

Terenul cu nr. cadastral 3873 în suprafață de 895 mp este ocupat de Biserica Reformată Nufărul.

Suprafața de 103 mp identificată cu nr. cadastral 7070 este necesară în vederea extinderii incintei actualei biserici.

Nr. cadastrale 3873 și 7070 Oradea se constituie din cota parte teren identificat cu nr. topo 637/35 și 637/36 înscrise în CF 377 Seleuș proprietatea Statului Român.

În temeiul prevederile Legii nr. 213/1998 privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia ,

În baza art.38 (2) lit.f), h) și art.46(2) și art. 126 din Legea nr. 215/2001, privind administrația publica locala,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăște:

Art. 1. Se aprobă constituirea nr. cadastral 3873 și 7070 Oradea astfel:__________________________

Nr. cadastra l nou creat

Nr. topo din care se constituie nr. cadastral

Nr. CF în care este înscris nr. topo

Suprafața de teren înscrisă în CF

- mp-

Suprafața ce se dezlipește din nr. topo și din care se constituie nr. cadastral -mp-

3873

637/35

377 Seleuș

623

472

637/36

650

423

Total suprafață nr. cadastral 3873

895

7070

637/35

377 Seleuș

623

51

637/36

650

52

Total suprafață nr. cadastral 7070

103

Art. 2. Se aprobă Planul de amplasare și delimitare a corpului de proprietate cu nr. cadastrale 3873 și 7070 Oradea._________________________________________________________________

Număr cadastrale al bunului imobil

Suprafața -mp-

Proprietar

Observații

3873

895

Municipiul Oradea

Legea 213/1998

7070

103

Art. 3. Se aprobă trecerea în proprietatea privată a municipiului Oradea a terenului identificat cu cu nr. cadastrale 3873 și 7070 Oradea.

Art. 4. Se aprobă transmiterea în folosință gratuită a suprafeței de 998 mp. teren identificat cu numărul cadastral 3873 și 7070 Oradea, în favoarea Parohiei Reformată Oradea - Seleuș, reprezentînd teren aferent bisericii.

Art. 5. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția Patrimoniu.

Art. 6. Prezenta hotărâre se comunică cu :

  • •  Direcția Patrimoniu

  • •  Serviciul Patrimoniu

  • •  Biroul Cadastru Topografi

  • •  Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară Oradea

  • •  Parohia Reformată Oradea - Seleuș

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia Oradea, 28 iulie 2005.

CONTRASEMNEAZĂ Nr. 482

SECRETAR

Florian Dacin