Hotărârea nr. 480/2005

privind aprobarea procesului - verbal al sedintei Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2005.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea procesului - verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2005.

Având în vedere prevederile art.43 alin.4 și alin.6 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, referitoare la prezentarea de către secretar a procesului - verbal al ședinței anterioare și supunerii acestuia aprobării consiliului local,

în baza art. 46 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

h o t ă r ă ș t e :

Articol unic: Se aprobă procesul-verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Oradea din data de 29 iunie 2005.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Suciu Silvia

Oradea, 28 iulie 2005

Nr.480.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR,

Florian Dacin