Hotărârea nr. 471/2005

privind avizarea Planului Urbanistic Zonal in coridorul de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia –Autostrada.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind avizarea Planului Urbanistic Zonal in coridorul de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia -Autostrada.

Analizând Raportul de specialitate nr.106.859 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea avizarea Planului Urbanistic Zonal in coridorul de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia -Autostrada,

Planul Urbanistic Zonal in coridorul de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia - Autostrada este parte integranta a lucrarii “Planuri urbanistice zonale si studii de fundamentare pe coridoare de dezvoltare in zonele metropolitane ale municipiilor de rangul I - Zona Metropolitana Oradea”, rezultat al parteneriatului public-public intre Primaria municipiului Oradea, Consiliul Judetean Bihor si Ministerului Transporturilor, Constructiilor si Turismului,

Lucrarea va cuprinde PUZ-urile pentru cinci coridoare de dezvoltare, din care doua vor fi finantate Ministerul Transporturilor, Constructiilor si Turismului, iar trei urmeaza a fi finantate de Primaria municipiului Oradea si Consiliul Judetean Bihor,

Scopul lucrarii este de a prezenta un plan director si de control care sa asigure o coeziune sociala si economica in cadrul unui coridor de dezvoltare identificat pe teritoriul a doua sau mai multe unitati administrative invecinate,

Coridorul de dezvoltare CD 2/3 se refera la zona cuprinsa intre partea de nord a localitatii Biharia la limita intravilanului si teritoriul administrativ cu comuna Tamaseu, calea ferata Oradea -Satu Mare si fostul sant antitanc,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se avizează Planul Urbanistic Zonal si Regulamentul local al Planului Urbanistic Zonal in coridoarele de dezvoltare CD2/3 Oradea-Biharia-Autostrada Transilvania, cu propunerile de organizare urbanistica si reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

Zonificarea functionala a terenului:

 • -  se propune extinderea intravilanului cu 119,48 ha.si parcelarea zonei in vederea realizarii unitatilor industriale si de servicii cu retea stradala aferenta.

 • -  se propune POT max 70% si CUT =2.

Rezolvarea circulatiei carosabile si pietonale:

 • -  atat DN 19 cat si DN 79 vor deveni drumuri expres,

 • -  se va crea o artera ocolitoare destinata traficului greu,

 • -  mobilarea cu functiuni de tip servicii publice si unitati de comert, precum si investitii industriale a zonei din jurul nodului rutier creat intre autostrada si DN 19;

 • -  peste calea ferata se va realiza o intersectie denivelata;

 • -  spatiile de parcare se vor crea pe arterele colectoare interioare;

 • -  legatura pietonala intre localitati s-a propus in extremitatea zonei nodului rutier.

 • -  pistele de biciclete vor avea trasee paralele cu aleile pietonale;

Echiparea tehnico - edilitara:

 • -  se va realiza prin extinderea retelelor edilitare urbane

Art.2. Aprobarea planurilor urbanistice zonale pentru coridoarele de dezvoltare este conditionata de: avizarea lor de catre consiliile locale ale localitatilor implicate; obtinerea tuturor avizelor necesare potrivit legislatiei in vigoare si urmarea procedurii de consultare a populatiei.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

 • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

 • •  Unitățile administrativ-teritoriale din Zona Metropolitană Oradea,

 • •  Asociația „Zona Metropolitană Oradea”

Oradea, 29 iunie 2005. CONTRASEMNEAZĂ Nr.471.

SECRETAR

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia


Florian Dacin