Hotărârea nr. 470/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, str. Apateului–Oradea, nr. cadastrale 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3185

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

H O T Ă R Â R E

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, str.

Apateului-Oradea, nr. cadastrale 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3185

Analizând Raportul de specialitate nr.106.973 din data de 22 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuințe, str. Apateului-Oradea, nr. cadastrale 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3185,

Din punct de vedere juridic, terenul în studiu are o suprafata de S = 9.555 mp identificat cu nr. cadastrale 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 și 3185 inscris în C.F.N. nr. 3317, 3485, 3255, 3658, 2550, 2031, și 2093 Oradea, reprezentand proprietati private ale lui Vid Traian și sotia Vid Ileana, Lung Iosif și Lung Catalina, Porumb Laura, Coita Cornel, Lala Ioan și Lala Nicoleta, Bere Florian și Bere Tabita, Cuc Mihai și Cuc Raluca,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Parcelare teren pentru locuinte, str. Apateului-Oradea, nr. cad. 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182 și 3185 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  Creere 9 loturi de case de tip izolat și o strada interioara carosabila și pietonala care va face legatura dintre str. Apateului și viitoarele parcele; - limitele parcelelor vor fi trasate perpendicular pe drumul interior;

  • -  Organizarea circulatiei: parcelele vor fi deservite de strada interioara racordata la str. Apateului și inchisa la capatul dinspre culoarul de servicii al drumului de centur; strada nou creata va avea un profil transversal de 7,0 m cu alveole de depasire din 50,0 m în 50,0 m și intoarcere pe parcela cad. nr. 3182; toate loturile adiacente vor avea obligatoriu gard transparent spre strada, zona verde plantata din fata caselor va participa la completarea profilului strazii;

  • -  regimul de aliniere fata de strada interioara s-a stabilit la 4,50m de la limita trotuarului, iar zona de implantare a constructiilor propusa la 4,50m limita minima și 14,50m limita maxima fata de trotuarul strazii interioare;

  • -  retragerile laterale: 1,9m pe o parte, în total 4,0m;

  • -  Circulatia terenurilor: consta în trecerea din proprietatea privata a terenului destinate cailor de acces, strada interioara, în proprietatea comuna (domeniul public) în conditiile stabilite prin PUD ;

  • - POT maxim = 35% și CUT = 0,5

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.470.


CONTRASEMNEAZĂ

SECRETAR

Florian Dacin