Hotărârea nr. 468/2005

privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial B-dul Dacia nr.56 bloc U2 – Oradea.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial B-dul Dacia nr.56 bloc U2 - Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr.106.933 din data de 22 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial B-dul Dacia nr.56 bloc U2 - Oradea,

Terenul destinat extinderii în suprafata de S= 36,2mp se situeaza în prelungirea spatiului comercial identificat cu nr. topo. 4842/70 inscris în CF nr. 63353, aflat în proprietatea beneficiarului Cristea Ioan, pana la nivelul stalpilor de sustinere a copertinei ce adaposteste magazinele de la parterul blocului,

In prezent terenul este ocupat de o platforma betonata si doi stilpi de sustinere a copertinei ce fac parte din structura blocului U2,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Extindere spatiu comercial B-dul Dacia nr.56 bloc U2 - Oradea, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei si Regulamentul aferent, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

- terenul destinat extinderii în suprafata de S= 36,2 mp

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.468.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR Florian Dacin