Hotărârea nr. 464/2005

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – Centru de sprijin si protectia copilului - str. Episcop Ion Alexi Oradea nr. cadastral 7100, 7101

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de sprijin și protecția copilului - str. Episcop Ion Alexi Oradea nr. cadastral 7100, 7101

Analizând Raportul de specialitate nr.106.850 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT, prin care se propune Consiliului Local al Municipiului Oradea aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - Centru de sprijin și protecția copilului - str. Episcop Ion Alexi Oradea nr. cadastral 7100, 7101,

Amplasamentul studiat se compune din doua parcele, identificate cu nr. cadastral 7101 și 7100, în suprafata totala de 3326 mp. Ambele parcele reprezinta proprietatea SC Casa Solid SRL și sunt inscrise în CF NDF 5092, respectiv 5091,

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă Planul Urbanistic de Detaliu - Centru de sprijin și protectia copilului str. Ion Alexi Oradea, nr. cadastral 7100 și 7101, cu propunerile de organizare urbanistica a zonei și reglementarile specifice, conform documentatiei tehnice anexate, care face parte integrantă din prezenta hotărâre:

  • -  complex de patru cladiri în regim de inaltime P+M;

  • -  limita de implantare a constructiilor fata de strada Ion Alexi: 16,50 m de la aliniament;

  • -  accesul carosabil și pietonal este asigurat din str. Ion Alexi;

  • - POT = 33,9%, CUT = 0,63;

  • -  asigurarea utilitatilor: alimentarea cu apa și alimentare cu energie electrica: prin racordare la retelele aflate la capatul strazii Ion Alexi, iar canalizarea prin rezervor vidanjabil.

Art.2. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT.

Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • •  Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT,

  • •  Beneficiarul Planului Urbanistic de Detaliu prin grija Biroul Avizări Planuri Urbanistice CMUAT

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.464.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin