Hotărârea nr. 463/2005

privind aprobarea modificarii Unitatii Teritoriale de Referinta (UTR) 43 din Planul Urbanistic General Municipiul Oradea si Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism, prin introducerea suprafetei suprafetei de 71 ha, ocupata de Depozitul ecologic de d

ROMÂNIA

JUDEȚUL BIHOR

MUNICIPIUL ORADEA

CONSILIUL LOCAL

Privind aprobarea modificării Unității Teritoriale de Referință (UTR) 43 din Planul Urbanistic General Municipiul Oradea și Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism, prin introducerea suprafeței suprafeței de 71 ha, ocupată de Depozitul ecologic de deșeuri al municipiului Oradea.

Analizând Raportul de specialitate nr. 106.852 din data de 21 iunie 2005, întocmit de către Arhitectul Șef, prin care propune Consiliuluiocal al municipiului Oradea aprobarea odificării Unității Teritoriale de Referință (UTR) 43 din Planul Urbanistic General Municipiul Oradea și Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism, prin introducerea suprafeței suprafeței de 71 ha, ocupată de Depozitul ecologic de deșeuri al municipiului Oradea,

În cadrul PUG și Regulamentul Local de Urbanism actualizat al municipiului Oradea, Unitatea Teritorială de Referință 43 cuprinde următoarele reglementări:

  • •  utilizări permise conform zonei funcționale GC - gospodărie comunală, depozit de reziduri menajere;

  • •  utilizări permise cu condiții: lucrări aferente zonei funcționale GC pe bază de documentații și norme specifice;

  • •  utilizări interzise - pentru alte categorii de lucrări sau zone funcționale

Scopul prezentului raport de specialitate îl reprezintă modificarea Unității Teritoriale de Referință (UTR) 43 din Planul Urbanistic General cu Regulamentul Local de Urbanism aferent actualizat al municipiului Oradea prin introducerea suprafeței de 71 ha, ocupată de Depozitul ecologic de deșeuri al municipiului Oradea,

În acest scop se propune alipirea UTR 43 la nucleul central al intravilanului municipiului, prin extinderea acestuia (cu 71 ha), de la Drumul Santăului până la drumul comunal Oradea -Borș, în dreptul UTR 30, între calea ferată Oradea - Satu-Mare și depozitul de șlam SC Cementrade SA,

Având în vedere Hotărârea Consiliului local al municipiului Oradea nr. 363/31 iulie 2002, prin care s-a aprobat Anunțul de Intenție privind inițierea unui proiect de parteneriat public -privat de tip DBO

Ținând seama de prevederile Hotărârii Consiliului local al municipiului Oradea nr. 842/27 noiembrie 2003, prin care s-a aprobat documentația de urbanism privind Depozitul Ecologic de Deșeuri Oradea pe amplasamentul cuprins între Drumul Santăului, drumul comunal Oradea - Borș și calea ferată Oradea - Satu-Mare, în vecinătatea Unității Teritoriale de Referință (UTR) 43 din PUG municipiul Oradea și Regulamentul Local de Urbanism actualizat,

Suprafața de 71 ha, amplasată între Drumul Santăului, drumul comunal Oradea - Borș și calea ferată Oradea - Satu-Mare cu destinația depozit ecologic de deșeuri cu două etape de realizare: etapa 1 - 22,70 ha și etapa 2 - restul până la 71 ha.

Ținând seama de prevederile Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării construcțiilor și unele măsuri pentru realizarea locuințelor, modificată și completată prin Legea nr. 453/2001,

În conformitate cu prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul,

În baza art.38 alin. 2 lit. k), r) și art. 46 alin.2 din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală,

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA

H o t ă r ă ș t e:

Art.1. Se aprobă modificarea Unității Teritoriale de Referință (UTR) 43 din Planul Urbanistic General Municipiul Oradea și Actualizarea Regulamentului Local de Urbanism prin:

  • •  extinderea acestuia cu suprafața de 71 ha, ocupată de Depozitul ecologic de deșeuri al municipiului Oradea și delimitată de Drumul Santăului, drumul comunal Oradea - Borș, limita depozitului de șalm SC Cementrade SA și calea ferată Oradea - Satu-Mare.

  • •  alipirea acestuia teritoriului localității în imediata vecinătate cu Uniunea Teritorială de Referință (UTR) 30.

Art.2. Prescripțiile aprobate prin Regulamentul Local de Urbanism, actualizat, al municipiului Oradea se păstrează după cum urmează:

  • •  utilizări permise conform zonei funcționale GC - gospodărie comunală, depozit de reziduri menajere;

  • •  utilizări permise cu condiții: lucrări aferente zonei funcționale GC pe baza de documentații și norme specifice;

  • •  utilizări interzise - pentru alte categorii de lucrări sau zone funcționale.

Art.3. Cu ducere la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Direcția tehnică și Arhitectul-Șef.

Art.4. Prezenta hotărâre se comunică cu:

  • -  Direcția tehnică,

  • -  Arhitectul-Șef.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ

Suciu Silvia

Oradea, 29 iunie 2005.

Nr.463.


CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR

Florian Dacin